8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

หน้าแรก บล็อก

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ค่าเครื่องแบบนักเรียน งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้

 • ระดับก่อนประถมศึกษา ๓๒๕ บาท/คน/ปี
 • ระดับประถมศึกษา ๔๐๐ บาท/คน/ปี
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๕๐๐ บาท/คน/ปี
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๕๐ บาท/คน/ปี
 • ระดับ ปวช. ๑ -๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙๕๐ บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียน ที่จำเป็นได้

รายละเอียดเพิ่มเติม เงินอุดหนุน 2567 ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน อ่านเพิ่มเติมที่นี่

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2567
เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2567
เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

แนวทางการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนงบประมาณค่าเครื่องแบบ นักเรียนให้แก่หน่วยเบิกจ่าย (สพป, สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพื่อให้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด
 • สถานศึกษาจ่ายเงินสดหรือโอนผ่านระบบบัญชีธนาคารให้กับนักเรียน หรือผู้ปกครอง โดยวิธีดำเนินการเช่นเดียวกับค่าอุปกรณ์การเรียน

การใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียน หรือผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหาเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความต้องการ โดยดำเนินการให้ทันก่อนวันเปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนที่ห่างไกลทุรกันดารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผู้ปกครองหาซื้อได้ลำบากโรงเรียนสามารถดำเนินการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดซื้อ นักเรียน หรือผู้ปกครองสามารถจัดซื้อได้จากร้านค้า ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน หรือตัดเย็บเอง ฯลฯ
กรณีนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแล้ว นักเรียน หรือผู้ปกครองอาจจะนำเงิน ที่ได้รับไปจัดซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพิญประโยชน์ ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นได้

ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน แบบฟอร์มการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ไฟล์ word แก้ไขได้

เช็คที่นี่ การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2566 โดย กระทรวงการคลัง ต้องทำอย่างไร เบิกได้เท่าไหร่ ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.

ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบไปด้วย

 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวง
 • คู่มือการใช้งานระบบ E-GP (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับหน่วยงานของรัฐ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลดที่นี่

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อให้การสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างและการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุ จึงยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ ดังต่อไปนี้

 1. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒ /๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ สั่ง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๔๖/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมอบอำนาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการดำเนินการทั้งปวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุ ทุกกรณี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียน หรือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณีทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (ยกเว้นเงินรายได้สถานศึกษา) ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่-การศึกษา หรือผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ดำเนินการวงเงินครั้งหนึ่งเต็มวงเงินที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอำนาจ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

เงินทุนหมุนเวียนครู งบ 2568 ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการที่นี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ

สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ

สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไชต์

สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมัครสอบข้าราชการ อาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไชต์สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 ตามลิงก์ข้างล่างนี้ค่ะ

ลิงก์สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 คลิกที่นี่ (สำรอง) 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๐๔/๖๑๗ ลงวันที่๑๑ ธันวาคม๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมัครสอบข้าราชการ อาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมัครสอบข้าราชการอาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมัครสอบข้าราชการ อาชีวะ 2567 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
เรื่องราวที่น่าสนใจ : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.

ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้วการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข. แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย 2567 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.

รวบรวมแนวข้อสอบสำหรับสอบครูผู้ช่วย ภาก ก. และ ภาค ข. เพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พร้อมเฉลย ภาค ก. และ ภาค ข.

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก 2567 ความรอบรู้ พร้อมเฉลย 
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 2 
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 3
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 4 
ดาวน์โหลด >> เฉลย แนวข้อสอบความรอบรู้

แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก 2567 ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก 2567 วิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 3
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 4

สอบข้าราชการ ภาค ค. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ค

รายละเอียดการสอบภาค ค. เป็นการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งวิชาชีพ การปฏิบัติงานในสถานศึกษา จะพิจารณาจาก 1. ลักษณะส่วนบุคคล (พิจารณาจากการสัมภาษณ์) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ มีปฏิภาณการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู  2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน) ประวัติการศึกษา ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตสาธารณะ 3. ความสามารถด้านการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผน การจัดการเรียนรู้ ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสม กับสาขาวิชาและบริงทในห้องเรียน ทักษะการใช้คำถาม และการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

แหล่งที่มา : รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย : บวร เทศารินทร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย: สอบครูดอทคอม

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้วการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้วการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้วการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ.2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้วการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้ว
ประกาศสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้ว

ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้ว ที่ ศธ 04009/ ว 2508 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดวันและเวลา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 500 บาท รายละเอียดด้านล่างค่ะ

รายละเอียด:

ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้ว
ประกาศสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้ว
ประกาศสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้ว
ประกาศสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 กำหนดการสอบครู และ ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2567 ประกาศแล้ว

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
เรื่องราวที่น่าสนใจ : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2567 ภาค ก. และ ภาค ข.

เงินทุนหมุนเวียนครู งบ 2568 ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการที่นี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินทุนหมุนเวียนครู งบ 2568 ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการที่นี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินทุนหมุนเวียนครู งบ 2568 ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการที่นี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินทุนหมุนเวียนครู งบ 2568 ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการที่นี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เงินทุนหมุนเวียนครู ปีงบ 2568 ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการที่นี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินทุนหมุนเวียนครู ปีงบ 2568 ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการที่นี่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลงทะเบียนแสดงเจตจำนงและความต้องการ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 2568 คลิกที่นี่

โปรแกรมคำนวณเงินเดือน 30 % คลิกที่นี่

ตารางการชำระหนี้รายงวดของการกู้ยืมเงินทุนหมุนฯ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

ตรวจเช็คคุณสมบัติก่อนกู้ยืมคลิกที่นี่ 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำผลการสำรวจมาเป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารและดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสามารถตอบสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และความต้องการกู้ยืมเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้  จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  ลงทะเบียนเพื่อแสดงเจตจำนงและความต้องการที่จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยต้องกรอกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (ผู้ที่จะลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2565 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. ไปที่หน่วยงานภายใน ไปที่ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา ซึ่งผู้ลงทะเบียนปัจจุบันต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน (เงินเดือน+เงินวิทยฐานะ+เงินค่าตอบแทน) หรือคำนวณแล้วว่าในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเกินกว่าร้อยละ 30 เท่ากับเงินค่างวดที่จะต้องผ่อนชำระเงินทุนหมุนเวียน) ทั้งนี้ ข้อมูลสถานะการเป็นหนี้สินและทรัพย์สินของผู้ลงทะเบียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นความลับ โดยนำมาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น 

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอขอบพระคุณยิ่งที่ท่านให้สนใจและลงทะเบียนในครั้งนี้ และหากมีข้อสงสัยในประเด็นใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน  ท่านสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ในเวลาราชการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 280 7972

ปพ.3 ออนไลน์ ระบบ GPA OBEC ปพ3ออนไลน์ ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0

ปพ.3 ออนไลน์ ระบบ GPA OBEC ปพ3ออนไลน์ ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปพ.3 ออนไลน์ ระบบ GPA OBEC ปพ3ออนไลน์ ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปพ.3 ออนไลน์ ระบบ GPA OBEC ปพ3ออนไลน์ ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปพ.3ออนไลน์ ระบบ GPA OBEC ปพ3ออนไลน์ ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบ GPA OBEC ปพ3ออนไลน์ ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ หรือ ปพ.3ออนไลน์ ซึ่งมีลิงก์ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ เพื่อช่วยลดปัญหา ในการจัดทำแบบรายงานที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ และ แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ลิงก์ กรอก ปพ.3ออนไลน์ ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบออนไลน์ ตามลิงก์ด้านล่างนี้

ลิงก์เข้าระบบ GPA OBEC ปพ3ออนไลน์ รายงาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ คลิก

ไฟล์ต้นฉบับนำเข้า ปพ.3 ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือการใช้งานระบบ GPA OBEC ปพ3ออนไลน์ ดาวน์โหลดที่นี่

วีดีโอสาธิตการใช้งาน ปพ.3 ระบบ GPA OBEC ปพ.3ออนไลน์ คลิกดูที่นี่

ปพ.3 ออนไลน์ปีการศึกษา 2566 ในกรณีที่สถานศึกษาใด ได้จัดทำและจัดส่งแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3ออนไลน์) ไปยัง สพฐ.แล้ว ขอให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล ซึ่งระบบจะช่วยตรวจสอบ และทำให้ทราบว่าแบบรายงาน ที่จัดส่งมายัง สพฐ.นั้น ถูกต้องตามระเบียบ และแนวปฏิบัติ หรือมีข้อผิดพลาดตรงไหน ได้ในทันที
หากผลการตรวจสอบ โดยระบบ ปรากฏว่าข้อมูลที่สถานศึกษา จัดทำมีข้อผิดพลาด ขอให้แจ้งรายชื่อสถานศึกษามายัง สพฐ. เพื่อจัดส่งแบบรายงาน กลับไปให้สถานศึกษาแก้ไขให้ถูกต้องและจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องเข้าระบบ ปพ.3 ออนไลน์ใหม่อีกครั้งต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ระบบ ปพ.3ออนไลน์ ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์

school mis2566 ระบบบริหารจัดการผลการเรียน โปรแกรม SchoolMis ปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอนอย่างไรให้ผ่าน วpa อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ลงทะเบียนที่นี่

สอนอย่างไรให้ผ่าน วpa อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ลงทะเบียนที่นี่

สอนอย่างไรให้ผ่าน pa อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ลงทะเบียนที่นี่

สอนอย่างไรให้ผ่าน pa อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ลงทะเบียนที่นี่
สอนอย่างไร ให้ผ่าน pa อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ลงทะเบียนที่นี่

สอนอย่างไร ให้ผ่าน pa อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ลงทะเบียนที่นี่ การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัย เป็นวิธีที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้สอนในการทำงานกับเด็กในระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยให้เข้าใจถึงความสามารถ ความรู้ และความพร้อมในการใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเด็กในกลุ่มเป้าหมาย อาจรวมถึงการใช้แบบประเมินที่เน้นไปที่ความรู้และทักษะในการสอนเฉพาะ การประเมินความเข้าใจในหลักการการพัฒนาเด็กในระหว่างช่วงวัยต่างๆ หรือการทดสอบความเข้าใจในการใช้เทคนิคการสอนที่เน้นไปที่การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กในระดับปฐมวัย ผู้สอนจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะการสอนและการปรับปรุงวิธีการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความสามารถของเด็กในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่

สอนอย่างไรให้ผ่าน วpa อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ลงทะเบียนที่นี่
สอนอย่างไร ให้ผ่าน วpa อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ลงทะเบียนที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก https://www.starfishlabz.com/

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง การเขียนโปรแกรม Scratch ลงทะเบียนอบรม กับ สสวท. อบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง” (Coding for Teacher Plus : C4T Plus) รุ่นที่ 5

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา โดย สสวท. 7 บทเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA

อบรม สสวท. ออนไลน์ หลักสูตร การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่นที่ 2 เตรียมตัวสู่ยุคดิจิทัล เรียน 12 ชั่วโมง เหมาะกับครูผู้สอนทุกวิชา ทุกระดับชั้น

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 จำนวน 15 ชุด แบบฝึกเสริมคณิตศาสตร์ ป.1 ดาวน์โหลดที่นี่

0

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 จำนวน 15 ชุด แบบฝึกเสริมคณิตศาสตร์ ป.1 ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 จำนวน 15 ชุด แบบฝึกเสริมคณิตศาสตร์ ป.1 ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 จำนวน 15 ชุด แบบฝึกเสริมคณิตศาสตร์ ป.1 ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 จำนวน 15 ชุด แบบฝึกเสริมคณิตศาสตร์ ป.1 ดาวน์โหลดที่นี่

เว็บไซต์ ครูดีดอทคอม  ขอนำ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 15 ชุด แบบฝึกเสริมคณิตศาสตร์ ป.1 มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf เพื่อนำไปใช้ค่ะ หวังว่าทุกท่านจะได้ดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดาวน์โหลดที่นี่

ทาง ครูดีดอทคอม ขอขอบคุณ แบบฝึก คิดเลขเร็ว ป.1 แบบฝึกหัด คณิตคิดเร็ว ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 ชุด จากทีมงาน  ครูอัพเดตดอทคอม สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้ หมายเหตุ!! สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ขอความกรุณาท่านเมื่อดาวน์โหลดไปแล้ว….อย่านำไปใช้เพื่อจำหน่าย หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด หรือนำไปแจกจ่ายทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะทางทีมงานมีเจตนาอยากให้ทุกท่านใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาการศึกษาของเราค่ะ 

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แบบฝึกคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ดาวน์โหลดที่นี่

การเขียนโปรแกรม Scratch ลงทะเบียนอบรม กับ สสวท. อบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง” (Coding for Teacher Plus : C4T Plus) รุ่นที่ 5

การเขียนโปรแกรม Scratch ลงทะเบียนอบรม กับ สสวท. อบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง” (Coding for Teacher Plus : C4T Plus) รุ่นที่ 5

การเขียนโปรแกรม Scratch ลงทะเบียนอบรม กับ สสวท. อบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง” (Coding for Teacher Plus : C4T Plus) รุ่นที่ 5

การเขียนโปรแกรม Scratch ลงทะเบียนอบรม กับ สสวท. อบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง” (Coding for Teacher Plus : C4T Plus) รุ่นที่ 5
อบรมการเขียนโปรแกรม Scratch ลงทะเบียนอบรม กับ สสวท. อบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง” (Coding for Teacher Plus : C4T Plus) รุ่นที่ 5

การเขียนโปรแกรม Scratch ลงทะเบียนอบรม กับ สสวท. อบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง” (Coding for Teacher Plus : C4T Plus) รุ่นที่ 5 เป็นหลักสูตรสำหรับครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Scratch ตามโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบต่าง ๆ สร้างโปรเจ็กต์ Scratch ที่หลากหลาย เช่น เกม แบบจำลอง ดนตรี ศิลปะ ผ่านการวิเคราะห์งานก่อนลงมือเขียนโปรแกรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม Scratch และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Scratch ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เนื้อหาประกอบด้วย

 1. บทนำ Scratch : ทบทวนความรู้การเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้น ผ่านโครงสร้างโปรแกรมแบบลำดับ วนซ้ำ เงื่อนไข ตัวแปร
 2. Chicken run : เกมแข่งขันตอบคำถาม
 3. Bee and Bear : เกมหมีกินผึ้ง
 4. Lunar Phase : สร้างแบบจำลองการเกิดข้างขึ้นข้างแรม
 5. ศิลปะพิกเซล : โปรเจ็กต์สร้างงานศิลปะ Scratch
 6. Local music band : เล่นดนตรีผ่านวิดีโอ

สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่นี่คลิก

การเขียนโปรแกรม Scratch ลงทะเบียนอบรม กับ สสวท. อบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง” (Coding for Teacher Plus : C4T Plus) รุ่นที่ 5
อบรมการเขียนโปรแกรม Scratch ลงทะเบียนอบรม กับ สสวท. อบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง” (Coding for Teacher Plus : C4T Plus) รุ่นที่ 5

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจ อบรม สสวท. ออนไลน์ หลักสูตร การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่นที่ 2 เตรียมตัวสู่ยุคดิจิทัล เรียน 12 ชั่วโมง เหมาะกับครูผู้สอนทุกวิชา ทุกระดับชั้น

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา โดย สสวท. 7 บทเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA