4 C
New York
วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023

Buy now

หน้าแรก บล็อก

ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม

0

ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม

ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม

ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม

ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม และการเขียนให้ตรงตามเกณฑ์ สอบนักธรรมชั้นตรี แนวตรวจกระทู้ธรรม สำหรับกรรมการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
1.แต่งได้ตามกำหนด
2.อ้างกระทู้ได้ตามกฎ
3.เชื่อมกระทู้ได้ดี
4.อธิบายความสมกับกระทู้ที่ได้ตั้งไว้
5.ใช้สำนวนสุภาพเรียบร้อย
6.ใช้ตัวสะกดการันต์ถูกเป็นส่วนมาก
7.สะอาดไม่เปรอะเปื้อน
แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย 1 ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ 2 หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป หลักการเขียนกระทู้ธรรม มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คือสุภาษิตบทตั้งเป็นสุภาษิตที่สนามหลวงกำหนดมา ให้เขียนกึ่งหน้ากระดาษตามภาพ
ขั้นตอนที่ 2 การเขียนอารัมภบทคือ ณ บัดนี้.. ให้ขึ้นบรรทัดใหม่และย่อหน้าแล้วให้เขียนคำเต็มๆ ว่า
ณ บัดนี้จะได้อธิบายขยายความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้อต้น พอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การเริ่มเขียนอธิบายสุภาษิตบทตั้งที่สนามหลวงกำหนดเป็นโจทย์มาให้ อธิบายประมาณ 7-10 บรรทัด (เว้นบรรทัด) พออธิบายได้ใจความตามบรรทัดที่กำหนดไว้แล้ว ให้เขียนคำว่า
สมดังสุภาษิตที่มาใน……ว่า (ต่อท้าย ตรงจุด…นั้นให้เขียนบอกที่มาของสุภาษิเชื่อม)
ขั้นตอนที่ 4 การเขียนสุภาษิตเชื่อม เป็นสุภาษิตที่เราท่องไว้ เป็นสุภาษิตที่นำมาเชื่อมความกับสุภาษิตตั้ง เวลาเขียนต้องอยู่กึ่งกลางและตรงกับสุภาษิตบทตั้ง
ขั้นตอนที่ 5 การเขียนอธิบายสุภาษิตเชื่อมที่และเช่นเดียวกันต้องให้ได้ประมาณ7-10 บรรทัด
ขั้นตอนที่ 6 การเขียนสรุป ให้ย่อหน้าขึ้นบรรทัดใหม่ เขียนคำว่า สรุปความว่า… การสรุปความนั้น ควรสรุปประมาณ 5-6 บรรทัด เมื่อเขียนสรุปเสร็จแล้วให้เขียนคำว่า สมดังพุทธสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้อต้นนั้นว่า จากนั้นสุภาษิตบทตั้งมาปิดตามขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 7 ให้นำสุภาษิตบทตั้งมาปิดอีกทีตามโครงสร้างด้านบน
ขั้นตอนที่ 8 เป็นการเขียนคำปิดสุภาษิตบทตั้งอีก คือให้เขียนคำว่า มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ โดยไม่ต้องย่อหน้า นี้คือจบขั้นตอนการเขียนกระทู้ธรรมตรี

กระดาษคำตอบวิชากระทู้ธรรม ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่างการเขียนกระทู้ธรรมชั้นตรี คลิกที่นี่

ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี คลิที่นี่

หนังสือเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม

กระดาษคำตอบวิชากระทู้ธรรม ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่างการเขียนกระทู้ธรรมชั้นตรี คลิกที่นี่

ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี คลิที่นี่

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ข้อสอบธรรมศึกษา พร้อมเฉลย ชั้นตรี โท เอก 2564 ปัญหาและเฉลย วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย ปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งแนวทางและคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาได้ดำเนินการเสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียน ในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลน โดยปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายมุ่งเน้นสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ที่มีความขาดแคลนจำเป็นตามเกณฑ์ มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และความพร้อมในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยแบ่งการเสนอจัดตั้งงบประมาณ ออกเป็น 2 รายการ ได้แก่
1. รายการครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
1.1 ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 ครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ และโรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ (เนื่องจากได้มีการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว)
2. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย
2.1 สิ่งก่อสร้างสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 สิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่ตั้ง ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกา: ยกเว้น โรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (เนื่องจากได้มีการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว)

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆด้านล่างนี้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เช็คที่นี่ มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อัพเดตแล้ว!!! ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2566 (ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566)

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม
ตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

ตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://thanundon.soc.go.th/
2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 ชื่อ
2.3 ชื่อสกุล (นามสกุล)
2.4 วันเกิด (dd/mm/yyyy)
2.5 รหัสผ่าน (เข้าสู่ระบบครั้งแรกไม่ต้องใส่รหัสผ่าน)
2.6 ใส่รหัส Captcha (ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบบสุ่มขึ้นมา)
3. คลิก “เข้าสู่ระบบ”

ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครู ประจำปี 2566 กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด้านล่างนี้ครับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งข้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 403981 ราย ตรวจสอบได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้

เรื่องที่น่าสนใจ :ตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่

การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

เงื่อนไข การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัด สพฐ. มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

ข้อสอบ o-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบ o-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบ o-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย ที่นี่

ข้อสอบ o-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบ o-net ป.6 2566พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบo-net ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย ที่นี่ วัตถุประสงค์ 1)เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 2)เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนระดับชาติ 3)เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่าง

ข้อสอบ o-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบ o-net ป.6 2566พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ม.3 ปี 2566 ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ข้อสอบโอเน็ต ออนไลน์ ป.6 ม.3 ม.6 ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์ o-net online

 

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ม.3 ปี 2566 ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ม.3 ปี 2566 ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ม.3 ปี 2566 ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ม.3 ปี 2566 ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย
เฉลยข้อสอบ โอเน็ต ม.3 ปี 2566 ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย

เฉลยข้อสอบ โอเน็ต ม.3 ปี 2566 ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย O-NET Ordinary National Educational Test คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนขึ้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) สังคมศึกษาฯ (3) ภาษาอังกฤษ (4) คณิตศาสตร์ (5) วิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ 1)เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 2)เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนระดับชาติ 3)เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ม.3 ปี 2566 ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย
เฉลยข้อสอบ โอเน็ต ม.3 ปี 2566 ข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย

ข้อสอบ o-net ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ข้อสอบโอเน็ต ออนไลน์ ป.6 ม.3 ม.6 ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สทศ. ระบบการทดสอบออนไลน์ o-net online

การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด หรือผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ก่อนวันที่ข้อบังคับใช้บังคับ การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง” Advanced Teaching License : A License มีอายุ 7 ปี นับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 • มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพตามที่คุรุสภากำหนด หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเดิม และมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไปก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารประกอบการพิจารณาต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง

 • หลักฐานแสดงตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ เป็นต้น
 • หลักฐานแสดงคุณฒิ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด
 • หลักฐานแสดงกลุ่มวิชาตามที่คณะกรรมการกำหนด
 • รูปถ่ายสี หน้าตรงครึ่งตัว ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังไม่มีลวดลาย
  หลักฐานอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

ลิงค์เข้าระบบเพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์แบบใหม่ คลิกที่นี่

โดยวิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง การต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ มีวิธีการดำเนินการ และ เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู ดังนี้

 1. ให้ผู้ประสงค์ขอต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ เข้าไปที่ ระบบ KSP Self-Service คลิกที่นี่ *ทำการสมัครสมาชิก (สำหรับท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก) โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบ ดังภาพ

  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
 2. เมื่อเข้าระบบ KSP Self-Service คลิกที่นี่ แล้ว ให้เลือกเมนู ใบอนุญาต>>ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต>>ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตครูชั้นสูง ดังภาพ

  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
 3. ให้ท่านตรวจสอบกลุ่มวิชาเอกของท่าน โดยเลือกวิชาเอกที่ท่านจบการศึกษา แล้วกดตรวจสอบ ดังภาพ
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
 4. หลังจากขั้นตอนที่ 3 จะปรากฎข้อมูล ใบประกอบวิชาชีพเดิม และแสดงคุณสมบัติที่สามารถ ที่สามารถทำการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงได้ ดังภาพ ให้คลิกที่ ดำเนินการ

  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
 5. จากนั้นให้เลือกสังกัดของท่าน และกรอข้อมูลดังภาพ สำคัญที่สุดคือข้อ 2 เนื่องจากท่านจะต้องหาเอกสารประกอบ รวมถึงระบุวันเวลาให้ชัดเจน  เลือกอย่างน้อย 3 กิจกรรม
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
 6. รายการเอกสารอ้างอิง หรือ หลัฐานแนบดังนี้ เมื่อตรวจสอบว่าครบถ้วนแล้วให้กด บันทึกและส่งคำขอ

  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
 7. จากนั้นกด พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม แล้วไปจ่ายเงินแล้วรอครับ อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบสถานะบ่อยๆ นะครับ เผื่อได้ส่งเอกสารเพิ่มเติม

  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

เอกสารขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ละไฟล์ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 2 MB เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว อัปโหลดเอกสารเสร็จแล้วก็กด ตกลง และให้เราไปจ่ายเงินผ่านที่ไหนก็ได้ เช่น 7/11 หรือ ไปรษณีย์ไทย และก็รอครับ และอย่าลืมหมั่นเข้ามาตรวจสอบ สถานะในเว็บด้วยนะครับ

ลิงค์เข้าระบบเพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์แบบใหม่ คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

ปฏิทินรับนักเรียน 2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

0

ปฏิทินรับนักเรียน 2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินรับนักเรียน 2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินรับนักเรียน 2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567
ปฏิทินรับนักเรียน2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินรับนักเรียน 2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินรับนักเรียน 2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567
ปฏิทินรับนักเรียน2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษา
๑.ให้รับเด็ก อายุ ๔- ๕ ปี ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ และอนุบาล
๒.สถานศึกษาที่เคยรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดรับอยู่ก่อนแล้วให้รับเด็ก อายุ ๓ – ๕ ปี ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล ด อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓
๓.หากโรงเรียนมีความจำเป็นและมีความพร้อมด้านคุณภาพการศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านอาคารสถานที่ ที่จะรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์)ให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามลำดับ
ทั้งนี้ การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษา ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ

การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มแผนการรับนักเรียนให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ให้รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียน โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ต้องคำนึงถึงโอกาสของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ไม่นำผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 • โรงเรียนเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม โดยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อในโรงเรียนเดิมตามศักยภาพความถนัดของนักเรียน และตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน
 • กรณีที่ยังมีนักเรียนไม่เต็มแผนการรับนักเรียน ให้สามารถรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้ โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • ไม่นำผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ศึกษาหรือดาวน์โหลดรายละเอียดปฏิทินรับนักเรียน 2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลดหรืออ่านเพิ่มเติมที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.

วันหยุดราชการ 2567 ภาพรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย ปี 2567 รวม 20 วัน

0

วันหยุดราชการ 2567 ภาพรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย ปี 2567 รวม 20 วัน

วันหยุดราชการ 2567 ภาพรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย ปี 2567 รวม 20 วัน การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567

วันหยุดราชการ 2567 ภาพรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย ปี 2567 รวม 20 วัน
วันหยุดราชการ2567 ภาพรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย ปี 2567 รวม 20 วัน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กำหนดวันหยุดราชการ 2567 ภาพรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย ปี 2567 รวม 20 วัน การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 ดังนี้

วันหยุดราชการ 2567 ภาพรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย ปี 2567 รวม 20 วัน
วันหยุดราชการ2567 ภาพรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย ปี 2567 รวม 20 วัน
วันหยุดราชการ 2567 ภาพรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย ปี 2567 รวม 20 วัน
วันหยุดราชการ2567 ภาพรวมวันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย ปี 2567 รวม 20 วัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การลาของข้าราชการครู 11 ประเภท ระเบียบการลาของข้าราชการครู ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

วันครู 2567 ประวัติวันครูของไทย เพราะอะไรวันครูไทยจึงกำหนดให้ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี

แบบฝึกภาษาอังกฤษ และ กิจกรรม active learning ภาษาอังกฤษ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ที่นี่ ครูดีดอทคอม

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน ตาม แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.
เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้กำหนด จำนวนเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การดำเนินงานการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 6,552,101 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566) ดังนี้

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุน 2567 ได้ที่นี่

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.
เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.

ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน แบบฟอร์มการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ไฟล์ word แก้ไขได้

เช็คที่นี่ การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2566 โดย กระทรวงการคลัง ต้องทำอย่างไร เบิกได้เท่าไหร่ ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัคร สอบพนักงานราชการ สพม.หนองคาย ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศรับสมัคร สอบพนักงานราชการ สพม.หนองคาย ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศรับสมัคร สอบพนักงานราชการ สพม.หนองคาย ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศรับสมัคร สอบพนักงานราชการ สพม.หนองคาย ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ประกาศรับสมัครสอบ พนักงานราชการ สพม.หนองคาย ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ประกาศรับสมัครสอบ พนักงานราชการ สพม.หนองคาย ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา กำหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย (แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้ อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศรับสมัคร สอบพนักงานราชการ สพม.หนองคาย ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ประกาศรับสมัครสอบ พนักงานราชการ สพม.หนองคาย ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ประกาศรับสมัคร สอบพนักงานราชการ สพม.หนองคาย ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ประกาศรับสมัครสอบ พนักงานราชการ สพม.หนองคาย ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ประกาศรับสมัคร สอบพนักงานราชการ สพม.หนองคาย ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ประกาศรับสมัครสอบ พนักงานราชการ สพม.หนองคาย ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

อ่านรายละเอียดเพิ่มคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.หนองคาย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง  เช็คที่นี่ อัตราพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน การจัดสรรพนักงานราชการ (ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566) ศธ 04009/ว 6057