8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

การขอมีวิทยฐานะ วpa เกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ ครู หลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่

โฆษณา

การขอมีวิทยฐานะ วpa เกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ ครู หลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่

การขอมีวิทยฐานะ วpa เกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ ครู หลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่

การขอมีวิทยฐานะ วpa เกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ ครู หลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่
การขอมีวิทยฐานะ วpa เกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ ครู หลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่

โฆษณา

การประเมิน วpa วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ วPA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงาน ก.ค.ศ. และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้แจ้ง แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตำแหน่ง แจ้งเกี่ยวกับคู่มือการประเมิน แนวทางการประเมิน PA วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ วPA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิงก์ด้านล่าง การขอมีวิทยฐานะ วpa เกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ ครู หลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่

การขอมีวิทยฐานะ วpa เกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ ครู หลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่
การขอมี วิทยฐานะ วpa เกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ ครู หลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่
การขอมีวิทยฐานะ วpa เกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ ครู หลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่
การขอมี วิทยฐานะ วpa เกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ ครู หลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่
การขอมีวิทยฐานะ วpa เกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ ครู หลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่
การขอมี วิทยฐานะ วpa เกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะ ครู หลักเกณฑ์ เลื่อนวิทยฐานะ pa เกณฑ์ใหม่

1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานการสอน (ว 9_2564)

2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานบริหารสถานศึกษา (ว10_2564)

3.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานนิเทศการศึกษา (ว11_2564)

4.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสายงานบริหารการศึกษา (ว12_2564)

5.การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขฯ (ว4_2564)

6.แนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ช่วงเปลี่ยนผ่าน (ว17_2564)

7.ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ว21_2564)

8.การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ และคู่มือฯ (ว22_2564)

โฆษณา

8.1 คู่มือฯ ตำแหน่งครู

8.2 คู่มือฯ ตำแหน่ง ผบ.สถานศึกษา

8.3 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

8.4 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(สพฐ.)

8.5 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(กศน.)

8.6 คู่มือการดำเนินการฯ-ตำแหน่ง-ผบ.-การศึกษาสช..pdfนการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(สช.)

เกณฑ์การประเมินฯ PA(มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น)
กรณีปกติ
1. คุณสมบัติ ดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกัน
2. มีรอบประเมิน PA ย้อนหลัง 3 รอบปีงบประมาณ และมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3. ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ตลอดระยะเวลา 4 ปีงบประมาณ
กรณีลดระยะเวลา
1. คุณสมบัติ ดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน
2. มีรอบประเมิน PA ย้อนหลัง 2 รอบปีงบประมาณ และมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3. ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ตลอดระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ
กรณี 3 จังหวัดชายแดนใต้(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา(เฉพาะเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)
1. คุณสมบัติ ดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกัน
2. มีรอบประเมิน PA ย้อนหลัง 1 รอบปีงบประมาณ และมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3. ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ตลอดระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ

การประเมินผลงาน(ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ)ต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน
1.2 ไฟล์ วีดิทัศน์ 2 ไฟล์
1) ไฟล์การสอนตามแผนฯ ไม่เกิน 1 ชม.
2) ไฟล์แรงบันดารใจ ไม่เกิน 10 นาที
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
– ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ที่เกิดจากการสอนตามไฟล์วิดีทัศน์/แผนการจัดการเรียนรู้

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง การถ่ายคลิปการสอน pa ตาม 8 ตัวชี้วัด วpa ตำแหน่งครู ตรงตาม ว15 ต้องทำอย่างไร คลิกที่นี่

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2566 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 อ่านต่อที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles