22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

เงื่อนไข การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

โฆษณา

เงื่อนไข การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัด สพฐ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

เงื่อนไข การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่
เงื่อนไข การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

โฆษณา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มี ข้าราชการครู ข้าราชการอื่น รวมไปถึง ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถทำได้ แต่มีเงื่อนไขในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัด สพฐ. ต่างกันดังนี้

เงื่อนไขและกําหนดระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา (การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566)
(1) ข้าราชการ
– กรณีเริ่มต้นขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการจะต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกัน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระ ชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 60 วัน (ข้าราชการที่จะเริ่มเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2561) โดยจะเริ่มขอพระราชทานฯ ในชั้นตราใด ให้พิจารณาจากการดํารงตําแหน่งและระดับ วิทยฐานะ ที่ข้าราชการผู้นั้นดํารงอยู่ในปีที่ขอพระราชทานฯ และเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา
– กรณีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลื่อนชั้นตรา ข้าราชการที่เคยรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว จะเสนอขอพระราชทานฯ เลื่อนชั้นตราได้ก็ต่อเมื่อดํารงตําแหน่ง และระดับ อันดับ เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา และจะเสนอขอพระราชทานฯ ในปีติดกันไม่ได้ โดยระเบียบฯ ได้กําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราในการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตามบัญชี 15 และ 16 ท้ายระเบียบฯ พ.ศ. 2564)
(2) ลูกจ้างประจํา ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 60 วัน (หมายถึงต้อง ได้รับการเริ่มจ้าง ก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2558) โดยมีกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราในการขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตามบัญชี 25 ท้ายระเบียบฯ พ.ศ. 1564)
(3) พนักงานราชการ ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 60 วัน (หมายถึงต้องได้รับ การเริ่มจ้าง ก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2561) โดยมีกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราในการขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตามบัญชี 26 ท้ายระเบียบฯ พ.ศ. 2564)

โฆษณา

เงื่อนไข การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่
เงื่อนไข การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่
เงื่อนไข การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่
เงื่อนไข การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่
เงื่อนไข การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่
เงื่อนไข การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่
เงื่อนไข การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่
เงื่อนไข การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครู ข้าราชการอื่น รวมไปถึง ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ สังกัด สพฐ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles