31.7 C
New York
วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024

Buy now

การขอใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง)

โฆษณา

การขอใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง)

การขอใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง)

การขอใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง)
การขอใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง)

โฆษณา

ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ที่มีความประสงค์ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู สามารถยื่นคําขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (KSP Self-Service) เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง
ตรวจสอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ผ่านมหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อขอรับเลขที่ส่งข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา กรณีผู้สําเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จะต้องผ่านการทดสอบ 5 วิชา และประเมินสมรรถนะตามที่คุรุสภากําหนด

ขั้นตอนที่ 2 เข้าใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ยื่นผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง KSP Self-Service (https://selfservice.ksp.or.th)
* กรณียังไม่เคยสมัครสมาชิก ให้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน แล้วดําเนินการล็อกอินเข้าสู่ระบบ วิธีการสมัคร KSP Self-service คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถยื่นคําขอผ่านระบบ e-service โดยให้เลือกยื่นคําขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต KSP-Bundit

  • เข้าเมนู ใบอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ครูไทย
  • บันทึกข้อมูลคําขอ ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ครู สําหรับ KSP-Bundit

ให้บันทึกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบคําขอ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบคําขอ ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิธีการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู KSP Self-service คลิกที่นี่

โฆษณา

การขอใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง)
การขอใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง)
การขอใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง)
การขอใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง)

ขั้นตอนที่ 4 ชําระค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
” หลังจากบันทึกคําขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งชําระค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลือกเมนู ใบอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ครูไทย – ตรวจสอบ ข้อมูลขอขึ้นทะเบียน และคลิกปุ่ม pdfสีเขียว เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชําระค่าธรรมเนียม
ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียมสามารถชําระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ระบบยังไม่รองรับการชําระผ่าน mobile Banking)
2. เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย
3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) * จุดบริการชําระค่าธรรมเนียมจะส่งข้อมูลการรับชําระค่าธรรมเนียมให้คุรุสภา ภายใน 1-3 วันทําการ

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเอกสารประกอบ
หลังจากยื่นคําขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและชําระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูแล้ว เจ้าหน้าที่จุดบริการงานคุรุสภา ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่ท่านอยู่ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารแนบประกอบ โดยจะดําเนินการภายใน 5-7 วันทําการ และแจ้งผล การตรวจสอบผ่านระบบ e-service วิธีการตรวจสอบข้อมูล คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 6 เสนอพิจารณาอนุมัติ
หลังจากผ่านการตรวจสอบและชําระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดําเนินการ เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แก่ผู้ที่ยื่นคําขอและ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน โดยจะใช้ระยะเวลาดําเนินการ 15 วันทําการ หลังจากที่ตรวจสอบคําขอ และชําระค่าธรรมเนียมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ
หลังจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติแล้ว สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดําเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา เมนู ตรวจสอบ ผลต่าง ๆ ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต (http://www.ksp.or.th/service/license_search.php)
สามารถพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ทันที ผ่านระบบ KSP Self-Service (รายละเอียดศึกษาในคู่มือการใช้งาน การพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์)

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ นโยบายปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อบังคับคุรุสภาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่

พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles