22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

กำหนดการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566 สทศ.กำหนด ปฏิทินสอบ o-net 66 ป.6 และ ม.3 ไว้ในช่วง กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดที่นี่

โฆษณา

กำหนดการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566 สทศ.กำหนด ปฏิทินสอบ o-net 66 ป.6 และ ม.3 ไว้ในช่วง กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดที่นี่

มาแล้ว!!! กำหนดการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566 สทศ.กำหนด ปฏิทินสอบ o-net 66 ป.6 และ ม.3 ไว้ในช่วง กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดที่นี่

กำหนดการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566 สทศ.กำหนด ปฏิทินสอบ o-net 66 ป.6 และ ม.3 ไว้ในช่วง กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดที่นี่
กำหนดการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566 สทศ.กำหนด ปฏิทินสอบ o-net 66 ป.6 และ ม.3 ไว้ในช่วง กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดที่นี่

โฆษณา

O-NET หรือ Ordinary National Educational Test คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) สังคมศึกษาฯ (3) ภาษาอังกฤษ (4) คณิตศาสตร์ (5) วิทยาศาสตร์

กำหนดการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566 สทศ.กำหนด ปฏิทินสอบ o-net 66 ป.6 และ ม.3 ไว้ในช่วง กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดที่นี่
กำหนดการสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2566 สทศ.กำหนด ปฏิทินสอบ o-net 66 ป.6 และ ม.3 ไว้ในช่วง กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดที่นี่

การสอบโอเน็ตมีวัตถุประสงค์

  • เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ การเรียนการสอนของโรงเรียน
  • เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนระดับชาติ
  • เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ปฏิทิน o-net 66 ป.6 และ ม.3 กำหนดให้จัดสอบในวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดัง ตารางสอบ o-net ปีการศึกษา 2566 ด้านล่างนี้

โฆษณา

กำหนดการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566 สทศ.กำหนด ปฏิทินสอบ o-net 66 ป.6 และ ม.3 ไว้ในช่วง กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดที่นี่
กำหนดการสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2566 สทศ.กำหนด ปฏิทินสอบ o-net 66 ป.6 และ ม.3 ไว้ในช่วง กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดที่นี่

โดยการจัดสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566 มี ปฏิทินการดำเนินงานของครูดังนี้

กำหนดการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2566 สทศ.กำหนด ปฏิทินสอบ o-net 66 ป.6 และ ม.3 ไว้ในช่วง กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดที่นี่
กำหนดการสอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2566 สทศ.กำหนด ปฏิทินสอบ o-net 66 ป.6 และ ม.3 ไว้ในช่วง กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดที่นี่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เฉลยข้อสอบโอเน็ต ทุกระดับชั้น ทุกวิชาที่สอบ ทุกปีการศึกษา ได้ที่นี่ เฉลยข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ตั้งแต่ปี 2559 – 2566

ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ทุกระดับชั้น ทุกวิชาที่สอบ ทุกปีการศึกษา ได้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ตั้งแต่ปี 2559 – 2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles