19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

กำหนดการสอบโอเน็ต 2565 ปฏิทินสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 และม.6 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต เช็คที่นี่

โฆษณา

กำหนดการสอบโอเน็ต 2565 ปฏิทินสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 และม.6 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต เช็คที่นี่

กำหนดการสอบโอเน็ต 2565 ปฏิทินสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 และม.6 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต เช็คที่นี่

กำหนดการสอบโอเน็ต 2565 ปฏิทินสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 และม.6 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต เช็คที่นี่
กำหนดการสอบโอเน็ต 2565 ปฏิทินสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 และม.6 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต เช็คที่นี่

โฆษณา

กำหนดการสอบโอเน็ต 2565 ปฏิทินสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 และม.6 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต เช็คที่นี่ โอเน็ต 0-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์(3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาอังกฤษ

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 จะมีการจัดสอบในเดือน ก.พ. 2566 ดังนี้

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ป.6 จัดสอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ตารางสอบโอเน็ต O-NET ชั้นป.6 /65 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ตารางสอบโอเน็ตป.6 วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 15.00 – 16.00 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ม.3 จัดสอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ตารางสอบโอเน็ต O-NET ชั้นม.3 /65 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตารางสอบโอเน็ตม.3 วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.00 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.00 – 16.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ม.6 จัดสอบในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ตารางสอบโอเน็ต O-NET ชั้นม.6 /65 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตารางสอบโอเน็ตม.6 วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 – 10.30 น.  สอบวิชาสังคมศึกษา ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 11.30 – 13.30 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 14.30 – 16.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 120 นาที

ตารางสอบโอเน็ต O-NET ชั้นม.6 /65 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ตารางสอบโอเน็ตม.6 วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

โฆษณา

เวลา 08.30 – 10.30 น.  สอบวิชาภาษาไทย ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 11.30 – 13.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที

ประกาศผลสอบโอเน็ต O-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 จะมีการประกาศผลสอบโอเน็ต ในเดือน มี.ค. 2566 ดังนี้

กำหนดการประกาศผลสอบโอเน็ต O-NET 2565 ป.6 ประกาศผลการสอบในวันที่ 29 มีนาคม 2566 

กำหนดการประกาศผล O-NET 2565 ม.3 ประกาศผลการสอบในวันที่ 30 มีนาคม 2566 

กำหนดการประกาศผลO-NET 2565 ม.6 ประกาศผลการสอบในวันที่ 31 มีนาคม 2566 

ปฏิทินกำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET : วันที่ 1 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2565
ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบผ่านระบ O-NET : วันที่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2565
สทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 ตุลาคม 2565
โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET : วันที่ 10-31 ตุลาคม 2565
นักเรียนเทียบเท่า ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 Home school สมัครสอบ : วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565
สทศ ประกาศเลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ : วันที่ 5 มกราคม 2565
โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ : วันที่ 5-15 มกราคม 2566
ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ สำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ : วันที่ 20 มกราคม 2566

ระเบียบการเข้าห้องสอบโอเน็ต 0-NET ปีการศึกษา 2565
1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
5. ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
7. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)\

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2565 o-net ปี 65 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2564 สอบเดือน ก.พ. ปี 2565

Test Blueprint O-NET 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2565

เอกสารติวโอเน็ต ป.6 ภาษาไทย เอกสารประกอบการติวโอเน็ต ป.6 ภาษาไทย 2565 ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles