22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

รวมข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ข้อสอบครูผู้ช่วย 66 แนวข้อสอบ ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2566

โฆษณา

รวมข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ข้อสอบครูผู้ช่วย 66 แนวข้อสอบ ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2566

สวัสดีค่ะ ครูดีดอทคอม ได้รวบรวมข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ตัวอย่าง ข้อสอบครูผู้ช่วย 66 แนวข้อสอบ ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2566 ให้ ว่าที่คุณครู ได้ลองฝึกทำกันค่ะ

รวมข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ข้อสอบครูผู้ช่วย 66 แนวข้อสอบ ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2566
รวมข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ข้อสอบครูผู้ช่วย 66 แนวข้อสอบ ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2566

โฆษณา

หลังจากที่ สพฐ.ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สอบครูผู้ช่วย 66 ) ว14/2566 ทำให้ทราบว่า ครูผู้ช่วย 2566 สอบอะไรบ้าง การสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เนื้อหาที่ใช้ในการ สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. ดังนี้

 • สอบครูผู้ช่วย 66 ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) สอบอะไรบ้าง
  1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการ
  สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
  1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจ ในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสําคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
  1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคํา ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจําลองต่าง ๆ
  1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล
  2. ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สํานวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถ ด้านการอ่าน โดยทดสอบการทําความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถ ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น
  3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิด ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสําหรับข้าราชการ
 • สอบครูผู้ช่วย 66 ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) สอบอะไรบ้าง
  1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบ
  โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
  1.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  1.2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คําปรึกษาในการวิเคราะห์
  และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
  1.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
  1.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
  1.5 การออกแบบและการดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
  2. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
  3.ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
  3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
  1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
  2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
  3) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  4) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  7) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
  8) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
  3.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  2) แผนการศึกษาแห่งชาติ
  3) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

ครูดีดอทคอม ได้รวบรวมข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ตัวอย่าง ข้อสอบครูผู้ช่วย 66 แนวข้อสอบ ภาค ก และภาค ข ไว้ดังนี้

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรอบรู้ พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 2 
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 3
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 4 
ดาวน์โหลด >> เฉลย แนวข้อสอบความรอบรู้

โฆษณา

แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 2 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก วิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 3
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 4
แหล่งที่มา : รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย : บวร เทศารินทร์

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ครูผู้ช่วย 2566 สอบอะไรบ้าง เนื้อหาที่ใช้ในการ สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ.เช็คที่นี่

รวมไว้ที่ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก. และ ภาค ข. จำนวนมาก เพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles