26.4 C
New York
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024

Buy now

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา ป.1-ป.6 รวมทุกวิชาไว้ที่นี่

โฆษณา

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา ป.1-ป.6 รวมทุกวิชาไว้ที่นี่

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ ข้อสอบปลายภาคเรียน ที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา ป.1-ป.6 รวมทุกวิชาไว้ที่นี่

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา ป.1-ป.6 รวมทุกวิชาไว้ที่นี่
ข้อสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 และ ข้อสอบปลายภาคเรียน ที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา ป.1-ป.6 รวมทุกวิชาไว้ที่นี่

โฆษณา

ข้อสอบ (Item) หมายถึง คำถามที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าสอบแสดงพฤติกรรมโดยการทำเครื่องหมายหรือเขียนตัวอักษร
แบบทดสอบ หมายถึง ชุดของข้อคำถามที่สร้างขึ้นเพื่อนำไปกระตุ้นให้ผู้เข้าสอบแสดงพฤติกรรมออกมาโดยการทำเครื่องหมายหรือเขียนตัวอักษร
ข้อสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 และ ข้อสอบปลายภาคเรียน ที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา ป.1-ป.6 รวมทุกวิชาไว้ที่นี่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ภาษาอังกฤษ (Smile) วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา

โฆษณา

ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.1-6 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ภาษาอังกฤษ (Smile) วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ข้อสอบปลายปี ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี

ขอบคุณที่มาของข้อมูล : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ หรือ อจท.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ข้อสอบปลายภาค ป.1-6 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles