19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

รวมไว้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.6 ทุกปีที่เปิดสอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565

โฆษณา

รวมไว้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.6 ทุกปีที่เปิดสอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565

รวมไว้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.6 ทุกปีที่เปิดสอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565

รวมไว้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.6 ทุกปีที่เปิดสอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 - 2565
รวมไว้ที่นี่ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.6 ทุกปีที่เปิดสอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565

โฆษณา

สวัสดีค่ะ ครูดีดอทคอม ได้รวบรวม ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.6 ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565 โดย O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อทดสอบ ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วัตถุประสงค์ O-NET
1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

โฆษณา

O-NET กับชีวิตเด็ก ป. 6
1. สอบได้ครั้งเดียว คะแนนติดตัวตลอดชีวิต
2. บางโรงเรียนใช้คะแนน O-NET ในการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม. 1 (แตกต่างกันไปตามสัดส่วนที่แต่ละโรงเรียนกำหนด)
3. ทดสอบความรู้ นักเรียนชั้น ป. 6
4. ผลการสอบใช้ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
5. ประเมินคุณภาพโรงเรียน

รวมไว้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.6 ทุกปีที่เปิดสอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 - 2565
รวมไว้ที่นี่ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.6 ทุกปีที่เปิดสอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.6 ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565 ได้ตามลิงก์ด้านล่างค่ะ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ :รวมไว้ที่นี่ ข้อสอบ o-net ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ทุกปีที่สอบ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2565

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles