18.1 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

คลิกที่นี่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 – 6 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ไฟล์ Pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

คลิกที่นี่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 – 6 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ไฟล์ Pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ทีมงาน ครูดีดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 มาให้ทุกท่านได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกนักเรียนในปีการศึกษา 2566 (พ.ศ.2566-2567) ท่านสามารถดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ดังนี้ค่ะ

คลิกที่นี่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 - 6 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ไฟล์ Pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

การสอนเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่กําหนดไว้ และมีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตามที่กําหนดสําหรับ แต่ละระดับชั้น สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกําหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคํา กลุ่มคํา และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กําหนดวงคําศัพท์ไว้เป็นจํานวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กําหนดให้เรียน คํา กลุ่มคํา และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ นันทนาการ ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 150-200 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) ดังนั้นครูผู้สอนจะต้อง เป็นผู้กําหนดเองว่าจะต้องสอนคําศัพท์ใดบ้างซึ่งย่อมจะแตกต่าง หลากหลายกันไปไม่มากก็น้อย และเป็นข้อกังวล ของครูผู้สอนตลอดมา โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบระดับชาติในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงพิจารณาจัดทําเอกสาร “คําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสําหรับครูในการจัดการเรียน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดวงคําศัพท์ที่นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา แต่ละระดับควรรู้ไว้ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 150-200 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 250-300 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 350-450 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 550-700 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 750-950 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)

ลิงก์ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-6 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ไฟล์ Pdf. คลิกที่นี่

โฆษณา

คลิกที่นี่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 - 6 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ไฟล์ Pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

คลิกที่นี่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 - 6 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ไฟล์ Pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

คลิกที่นี่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 - 6 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ไฟล์ Pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

ลิงก์ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-6 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ไฟล์ Pdf. คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษม.1 – 3 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ไฟล์ Pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกหัดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1 ไฟล์ pdf รูปเล่มสวยงาม คําศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน และ คำแปล

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles