22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1 – 3 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ไฟล์ Pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1 – 3 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ไฟล์ Pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ทีมงาน ครูดีดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1 – 3มาให้ทุกท่านได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกนักเรียนในปีการศึกษา 2566 (พ.ศ.2566-2567) ท่านสามารถดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังนี้ค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1 - 3 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ไฟล์ Pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัดและ สาระการเรียนรู้แกนกลางในแต่ละระดับชั้น โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สถานศึกษาจะต้อง ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ และมีความรู้ ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตามที่กําหนดของแต่ละระดับชั้น

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดวงคําศัพท์ที่นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา แต่ละระดับควรรู้ไว้ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 150-200 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 250-300 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 350-450 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 550-700 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 750-950 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)

นอกจากนี้ยังมีการกําหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบแต่ละช่วงชั้น โดยในด้านการเรียนรู้เรื่องคําศัพท์ กําหนดให้ ผู้เรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้วงคําศัพท์ประมาณ 300 – 450 คํา เน้นคําศัพท์ที่เป็น รูปธรรม ผู้เรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้วงคําศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 คํา เน้นคําศัพท์ ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และผู้เรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้วงคําศัพท์ประมาณ 2,100 2,250 คํา เน้นคําศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น

โฆษณา

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1 – 3 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ไฟล์ Pdf. คลิกที่นี่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1 - 3 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ไฟล์ Pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1 - 3 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ไฟล์ Pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1 – 3 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ไฟล์ Pdf. คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.แพร่ 2

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 – 6 รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ไฟล์ Pdf. ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles