22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

คู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ป.2 ป.3 จัดทำโดย สพฐ.

โฆษณา

คู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ป.2 ป.3 จัดทำโดย สพฐ.

คู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ป.2 ป.3  จัดทำโดย สพฐ.
คู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ป.2 ป.3 จัดทำโดย สพฐ.

โฆษณา

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูดี มีเรื่องราวเกี่ยวกับคู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ป.2 ป.3 จัดทำโดย สพฐ. มาฝากทุกท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้

“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา” เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สําหรับครูผู้สอนภาษาไทยใช้แก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยวิธีการสอนแบบแจกลูกสะกดคํา

ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการสอนที่สร้างความเข้าใจทางภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทําให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้การจัดทํา“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา”
ได้มีการศึกษาค้นคว้าส่วนที่เป็นสาระความรู้จากหนังสือและตําราทางภาษาไทยสําหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลจัดทําขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทยและด้านการวัดและประเมินผลจากสถาบันอุดมศึกษาศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาไทยและนักวิชาการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

โฆษณา

เรื่องที่น่าสนใจ : รายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายชื่อครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

และการวัดและประเมินผลซึ่งครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจสามารถนําคู่มือนี้ไปใช้เป็นแนวทางการสอนอ่านเขียนภาษาไทย
พัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาตนเองในด้านการสอนแก่นักเรียนในวัยเริ่มเรียนและซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้เป็นอย่างดีในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิคณะทํางานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมจัดทําและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําหนังสือเล่มนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา”นี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็นสําคัญหากมีข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาต่อไป

>>ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา ที่นี่<<

ที่มา : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles