25.1 C
New York
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024

Buy now

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

โฆษณา

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

โฆษณา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งแนวทางและคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาได้ดำเนินการเสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียน ในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลน โดยปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายมุ่งเน้นสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ที่มีความขาดแคลนจำเป็นตามเกณฑ์ มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และความพร้อมในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยแบ่งการเสนอจัดตั้งงบประมาณ ออกเป็น 2 รายการ ได้แก่
1. รายการครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
1.1 ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 ครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ และโรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ (เนื่องจากได้มีการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว)
2. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย
2.1 สิ่งก่อสร้างสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 สิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่ตั้ง ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกา: ยกเว้น โรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (เนื่องจากได้มีการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว)

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆด้านล่างนี้

โฆษณา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เช็คที่นี่ มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อัพเดตแล้ว!!! ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2566 (ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566)

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles