24.1 C
New York
วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024

Buy now

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โฆษณา

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โฆษณา

ค่าเครื่องแบบนักเรียน งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้

  • ระดับก่อนประถมศึกษา ๓๒๕ บาท/คน/ปี
  • ระดับประถมศึกษา ๔๐๐ บาท/คน/ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๕๐๐ บาท/คน/ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๕๐ บาท/คน/ปี
  • ระดับ ปวช. ๑ -๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙๕๐ บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียน ที่จำเป็นได้

รายละเอียดเพิ่มเติม เงินอุดหนุน 2567 ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน อ่านเพิ่มเติมที่นี่

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2567
เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2567
เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

แนวทางการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน

โฆษณา

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนงบประมาณค่าเครื่องแบบ นักเรียนให้แก่หน่วยเบิกจ่าย (สพป, สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพื่อให้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด
  • สถานศึกษาจ่ายเงินสดหรือโอนผ่านระบบบัญชีธนาคารให้กับนักเรียน หรือผู้ปกครอง โดยวิธีดำเนินการเช่นเดียวกับค่าอุปกรณ์การเรียน

การใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียน หรือผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหาเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความต้องการ โดยดำเนินการให้ทันก่อนวันเปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนที่ห่างไกลทุรกันดารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผู้ปกครองหาซื้อได้ลำบากโรงเรียนสามารถดำเนินการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดซื้อ นักเรียน หรือผู้ปกครองสามารถจัดซื้อได้จากร้านค้า ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน หรือตัดเย็บเอง ฯลฯ
กรณีนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแล้ว นักเรียน หรือผู้ปกครองอาจจะนำเงิน ที่ได้รับไปจัดซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพิญประโยชน์ ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นได้

ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน แบบฟอร์มการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ไฟล์ word แก้ไขได้

เช็คที่นี่ การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2566 โดย กระทรวงการคลัง ต้องทำอย่างไร เบิกได้เท่าไหร่ ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.

ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles