22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

โฆษณา

ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

ค่าหนังสือเรียน 2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566
ค่าหนังสือเรียน2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

โฆษณา

สำหรับค่าหนังสือเรียน2566 จะมีวิธีคำนวณงบประมาณ ในการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 เมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณ สําหรับจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว โดยได้รับจัดสรร เบื้องต้นก่อน 70% แต่โรงเรียนต้องจัดซื้อ 100% โดยให้ยืมเงินจาก รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาใช้เป็นลําดับแรกก่อน หากยังไม่พอ ให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอน เป็นลําดับถัดไป เมื่อได้รับจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมครบจํานวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม โรงเรียนสามารถคํานวณเงินงบประมาณ ที่จะได้รับจัดสรรตามจํานวนนักเรียนจริง 100% ดังตัวอย่างด้านล่าง

รายละเอียดเกี่ยวกับการการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566

โฆษณา

ค่าหนังสือเรียน คงเดิม งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่อ เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้ มูลค่าหนังสือต่อชุด
ค่าหนังสือเรียนปีการศึกษา 2566 ก่อนประถมศึกษา จำนวน 200 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 656 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 650 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียนปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 653 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 707 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 846 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียนปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 859 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 808 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 921 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียนปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 996 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1,384 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1,326 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียนปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,164 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน 2566 ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ จำนวน 2,000 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566
ค่าหนังสือเรียนปีการศึกษา 2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2566 คลิกที่นี่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําปฏิทินการดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางเว็บไซต์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th/textbook/web) ปีการศึกษา 2566 จํานวน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2566
รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ทั้งนี้ กําหนดให้สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาภายในวันที่ 28 เมษายน 2566 และให้สถานศึกษาจัดหนังสือ ให้ผู้เรียนทุกคนทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 หรือภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566
ค่าหนังสือเรียนปีการศึกษา 2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2566 เปิดรับสมัครแล้ว ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles