22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

เช็คที่นี่ ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โฆษณา

เช็คที่นี่ ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ผลการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ได้มีการกล่าวถึง แนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และ ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 2566 ไว้ดีงนี้

เช็คที่นี่ ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เช็คที่นี่ ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โฆษณา

การขอรับงบประมาณค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
1. โรงเรียนเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโดยมีการแจ้งจํานวนนักเรียน ดังนี้
1.1 เปิดภาคเรียนที่ 1 ให้แจ้งจํานวนนักเรียนครั้งแรกโดยใช้ยอดนักเรียนวันที่ 10 พฤศจิกายน ในปีที่ผ่านมา
1.2 เปิดภาคเรียนที่ 2 ให้แจ้งจํานวนนักเรียนครั้งแรกโดยใช้ยอดนักเรียนวันที่ 10 มิถุนายน ในปีปัจจุบัน
ทั้งนี้ หากมีนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้ดําเนินการแจ้งเพิ่มเติมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสรร งบประมาณ โดยภาคเรียนที่ 1 ให้ใช้ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน และภาคเรียนที่ 2 ให้ใช้ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม การนับจํานวนนักเรียนเพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้นับเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก (ก่อนอนุบาล) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น

เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน 2566 ปรับเพิ่มขึ้นดังตารางต่อไปนี้

โฆษณา

เช็คที่นี่ ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เช็คที่นี่ ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เช็คที่นี่ ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เช็คที่นี่ ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เช็คที่นี่ ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ติดตามผลการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ได้ที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เช็คที่นี่ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2566 อนุบาลกี่บาท ประถมกี่บาท มัธยมต้น-มัธยมปลายกี่บาท ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการประชุม ก.ค.ศ. วันที่ 25 เมษายน 2566 มีมติปรับ เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ใหม่ ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles