8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566

โฆษณา

ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566

วันนี้เว็บไซต์ครูดีขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับ ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566
ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566

โฆษณา

แนวทางการดำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร การใช้จ่าย เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566 แนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2566 คงเดิม งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่อ เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้ มูลค่าหนังสือต่อชุด
ก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 656 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 650 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 653 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 707 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 846 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 859 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 808 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 921 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 996 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1,384 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1,326 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1,164 บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 2,000 บาท/คน/ปี

ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีงบประมาณ 2566 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 22 ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ ในอัตราดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา 290 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 145 บาท/คน
ระดับประถมศึกษา 440 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 220 บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ระดับ ปวช.1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2566 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7 งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตราดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา 325 บาท/คน/ปี
ระดับประถมศึกษา 400 บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 500 บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 550 บาท/คน/ปี
ระดับ ปวช. 1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 950 บาท/คน/ปี

โฆษณา

ค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2566 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป จัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้
1) ระดับก่อนประถมศึกษา 1,734 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 867 บาท/คน
2) ระดับประถมศึกษา 1,938 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 969 บาท/คน
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,570 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,785 บาท/คน
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,876 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,938 บาท/คน

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัว 2566 ได้ที่นี่

เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566
เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566
เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566
เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566
เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566
เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566
เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566
เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566
เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566
เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุน 2566 ได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รวมวิจัยไฟล์ doc วิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 250 เรื่อง ทุกกลุ่มสาระวิชา ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles