22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ลงทะเบียนด่วน งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 66 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร ลทะเบียนฟรี

โฆษณา

ลงทะเบียนด่วน งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 66 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร ลทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนด่วน งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 66 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร ลทะเบียนฟรี เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

ลงทะเบียนด่วน งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 66 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร ลทะเบียนฟรี
ลงทะเบียนด่วน งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 66 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร ลทะเบียนฟรี

โฆษณา

คุรุสภา เปิดให้ ลงทะเบียนเข้าร่วม งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 66 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คุรุสภากำหนด นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ สามารถร่วมกิจกรรมอบรมได้ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2566 โดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน OnePlatform

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 66 เพื่อรับเกียรติบัตรที่นี่

งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 66 จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นกิจกรรมเชิดชูเกียรติของท่าน กิจกรรม “Pre Webinar” นี้ ประกอบด้วย 10 EP รับสมัครผู้เข้าร่วมเสวนาฯ EP ละ 3,000 คน ดังนี้ EP. 1: เรื่อง “นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ” EP. 2: เรื่อง “สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้สู่ SDGs” EP. 3: เรื่อง “เรียนปนเล่น เน้นกิจกรรม” EP. 4: เรื่อง “สอนวรรณคดีอย่างไร ให้เด็กคิด” EP. 5: เรื่อง “นวัตกรรมบริหารบนฐานเทคโนโลยี” EP. 6: เรื่อง “ลับคมคุณธรรมนำสู่ฐานทักษะชีวิต” EP. 7: เรื่อง “Save Our Planet: บนฐานการเรียนรู้” EP. 8: เรื่อง “วิจัยด้วยใจ: จิตตปัญญาศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ” EP. 9: เรื่อง “Film Maker: นวัตกรสร้างเสริมคุณธรรม” EP. 10: เรื่อง “ชุมชนเป็นฐาน สร้างงาน สร้างรายได้”

โฆษณา

ลงทะเบียนด่วน งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 66 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร ลทะเบียนฟรี

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 66 ได้ที่นี่

ทำอย่างไรให้ได้เกียรติบัตร เพื่อใช้ในกราต่อใบประกอบวิชาชีพ มีขั้นตอนดังนี้

ลงทะเบียนด่วน งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 66 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร ลทะเบียนฟรี
ลงทะเบียนด่วน งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 66 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร ลทะเบียนฟรี
ลงทะเบียนด่วน งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 66 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร ลทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 66 เพื่อรับเกียรติบัตรที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles