22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ตัวอย่าง id plan 2566 ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล id plan ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โฆษณา

ตัวอย่าง id plan 2566 ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล id plan ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

id plan คืออะไร วันนี้ ครูดีดอทคอม มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ตัวอย่าง id plan 2566 สำหรับปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้ มาฝากค่ะ

ตัวอย่าง id plan 2566 ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล id plan ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ID Plan คืออะไร ID Plan หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา) แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ยึดหลักการประเมินสมรรถนะพัฒนาบุคลากร (Competency Based Approach) หรือการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากร สำหรับใช้ประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (เดือนกันยายนและเดือนมีนาคม เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนในเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน ตามลำดับ) และใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาตนเองของครู บุคลากรทุกตำแหน่ง โดยแผนดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถ ในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครู บุคลากรดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ สมรรถนะพัฒนาบุคลากรจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ

  • สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่ง-ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม
  • สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย และการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

ครูดีดอทคอม ขอขอบคุณตัวอย่าง id plan 2566 ไฟล์ doc แก้ไขได้ จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ และ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คุณครูสามารถ ใช้เป็น แนวทางในการจัดทำ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล สำหรับปีการศึกษา 2566 ได้เลยค่ะ

ตัวอย่าง id plan 2566 ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล id plan ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ตัวอย่าง id plan จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

โฆษณา

ตัวอย่าง id plan จาก โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ตัวอย่าง id plan จาก โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

ตัวอย่าง2 id plan จาก โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม id plan 2567 (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) ไฟล์ Word แก้ไขได้ รวมตัวอย่าง ID PLAN หรือ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ใช้ในปี 2567 – 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

การถ่ายคลิปการสอน pa ตาม 8 ตัวชี้วัด วpa ตำแหน่งครู ตรงตาม ว15 ต้องทำอย่างไร คลิกที่นี่ 

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตาม แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย ก – ฮ ไฟล์ pdf แบบคัดลายมือ ตามรอยประ ดาวน์โหลดฟรี

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles