26.4 C
New York
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024

Buy now

การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

โฆษณา

การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

โฆษณา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด หรือผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ก่อนวันที่ข้อบังคับใช้บังคับ การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง” Advanced Teaching License : A License มีอายุ 7 ปี นับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 • มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพตามที่คุรุสภากำหนด หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเดิม และมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไปก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารประกอบการพิจารณาต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง

 • หลักฐานแสดงตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ เป็นต้น
 • หลักฐานแสดงคุณฒิ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด
 • หลักฐานแสดงกลุ่มวิชาตามที่คณะกรรมการกำหนด
 • รูปถ่ายสี หน้าตรงครึ่งตัว ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังไม่มีลวดลาย
  หลักฐานอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

ลิงค์เข้าระบบเพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์แบบใหม่ คลิกที่นี่

โดยวิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง การต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ มีวิธีการดำเนินการ และ เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู ดังนี้

โฆษณา

 1. ให้ผู้ประสงค์ขอต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ เข้าไปที่ ระบบ KSP Self-Service คลิกที่นี่ *ทำการสมัครสมาชิก (สำหรับท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก) โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบ ดังภาพ

  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
 2. เมื่อเข้าระบบ KSP Self-Service คลิกที่นี่ แล้ว ให้เลือกเมนู ใบอนุญาต>>ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต>>ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตครูชั้นสูง ดังภาพ

  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
 3. ให้ท่านตรวจสอบกลุ่มวิชาเอกของท่าน โดยเลือกวิชาเอกที่ท่านจบการศึกษา แล้วกดตรวจสอบ ดังภาพ
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
 4. หลังจากขั้นตอนที่ 3 จะปรากฎข้อมูล ใบประกอบวิชาชีพเดิม และแสดงคุณสมบัติที่สามารถ ที่สามารถทำการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงได้ ดังภาพ ให้คลิกที่ ดำเนินการ

  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
 5. จากนั้นให้เลือกสังกัดของท่าน และกรอข้อมูลดังภาพ สำคัญที่สุดคือข้อ 2 เนื่องจากท่านจะต้องหาเอกสารประกอบ รวมถึงระบุวันเวลาให้ชัดเจน  เลือกอย่างน้อย 3 กิจกรรม
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
 6. รายการเอกสารอ้างอิง หรือ หลัฐานแนบดังนี้ เมื่อตรวจสอบว่าครบถ้วนแล้วให้กด บันทึกและส่งคำขอ

  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่
 7. จากนั้นกด พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม แล้วไปจ่ายเงินแล้วรอครับ อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบสถานะบ่อยๆ นะครับ เผื่อได้ส่งเอกสารเพิ่มเติม

  การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2567 แบบใหม่ วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครูใช้อะไรบ้าง เช็คที่นี่

เอกสารขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ละไฟล์ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 2 MB เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว อัปโหลดเอกสารเสร็จแล้วก็กด ตกลง และให้เราไปจ่ายเงินผ่านที่ไหนก็ได้ เช่น 7/11 หรือ ไปรษณีย์ไทย และก็รอครับ และอย่าลืมหมั่นเข้ามาตรวจสอบ สถานะในเว็บด้วยนะครับ

ลิงค์เข้าระบบเพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์แบบใหม่ คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์2567 แบบใหม่ คลิกที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 กี่วันได้ ที่นี่มีคำตอบ 

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่ 

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2567  แบบใหม่ จาก คุรุสภา

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles