22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

เช็ควิธีการ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ การต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ ทำอย่างไร ใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น ชั้นสูง คืออะไร หาคำตอบที่นี่

โฆษณา

เช็ควิธีการ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ การต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ ทำอย่างไร ใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น ชั้นสูง คืออะไร หาคำตอบที่นี่

สวัสดีค่ะ ครูดีดอทคอม ขอแนะนำ ขั้นตอน หรือ วิธีการ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ การต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ ว่าต้องทำอย่างไร ติดตามได้จาก บทความ ด้านล่างนี้ค่ะ

เช็ควิธีการ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ การต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ ทำอย่างไร ใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น ชั้นสูง คืออะไร หาคำตอบที่นี่
เช็ควิธีการ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ การต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ ทำอย่างไร ใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น ชั้นสูง คืออะไร หาคำตอบที่นี่

โฆษณา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 มี 4 ประเภท ดังนี้
(1) ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง
(2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
(3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แบบใหม่ คลิกที่นี่

ทำอย่างไรจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (B-License)
1) ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับเดิม) เทียบเท่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น สามารถถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับเดิม) ได้จนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุ หรือ
2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรองที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 และผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูครบตามที่คุรุสภากำหนด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง คืออะไร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด หรือผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

ระเบียบว่าด้วยการขอรับและขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2565 อ่านเพิ่มเติมที่นี่

ก่อนที่จะดำเนินการขอรับ หรือ ขอต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ ท่านจะต้องเป็นสมาชิก ksp e-service เสียก่อน โดยวิธีการสมัครสมาชิก ให้เข้าไปที่ https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx แล้วทำการสมัครสมาชิก ตาม วิดีโอด้านล่างนี้

หลังจากที่ท่านสมัคร สมาชิก ksp e-service เพื่อขอต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าสู่ระบบ ksp e-service ผ่าน ลิงก์ https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx กรอเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏดังภาพด้านล่าง ให้เลือกเมนูใบอนุญาต และเมนูย่อย ขอต่ออายุใบอนุญาต (PBA License) และ เลือกได้เลยว่าจะขอต่อใบประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือ ชั้นสูง (วิทยฐานะชำนาญการขึ้นไป) ถ้าใครยังสงสัยว่าตนสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือ ชั้นสูง คลิกอ่านสรุปของคุรุสภาได้ที่นี่

เช็ควิธีการ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ การต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ ทำอย่างไร ใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น ชั้นสูง คืออะไร หาคำตอบที่นี่
เช็ควิธีการ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ การต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ ทำอย่างไร ใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น ชั้นสูง คืออะไร หาคำตอบที่นี่

เมื่อท่านทำตามขั้นตอนด้านบนแล้ว ท่านจะเข้าสู่ หน้า ค้นหากลุ่มวิชา เพื่อขอต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ ให้ท่านกด ที่แว่นขยายเพื่อค้นหา วิชาเอก ของตน รายละเอียดเกี่ยวกับ กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่ 

เช็ควิธีการ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ การต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ ทำอย่างไร ใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น ชั้นสูง คืออะไร หาคำตอบที่นี่
เช็ควิธีการ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ การต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ ทำอย่างไร ใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น ชั้นสูง คืออะไร หาคำตอบที่นี่

คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (A)
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเดิมและมีวิทยฐานตั้งแต่ชำนาญการขึ้นไป (ก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2566)
2. มีกิจกรรมพัฒนาตนเอง 3 กิจกรรม (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาต)

ในส่วนของการเพิ่มวุฒิการศึกษา ในขั้นตอนนี้คุณครูจะต้องเตรียม ทรานสคริปต์ และใบปริญญาบัตร เพื่อดูวันเข้าศึกษาและวันจบการศึกษา ซึ่งหากมีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ให้กรอกข้อมูลทั้งสองอย่าง

เช็ควิธีการ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ การต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ ทำอย่างไร ใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น ชั้นสูง คืออะไร หาคำตอบที่นี่

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน คุณครูจะต้องกรอกรายละเอียดอย่างน้อย 3 กิจกรรม ซึ่งหากมีมากกว่า 3 ก็กรอกได้เลย วิธีการกรอกก็คือ เลือกที่ช่องหน้าเลขข้อได้เลย ดังภาพ

โฆษณา

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

ส่วนของการรับรองคุณสมบัติ คุณครูเลือกที่รับรองคุณสมบัติแล้ว ใส่ชื่อผู้รับรองได้เลยค่ะ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นชื่อผู้บังคับบัญชา

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

ส่วนสุดท้ายคือการแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก คุณครูต้องทำการแนบไฟล์ pdf ตามข้อที่คุณครูทำการเลือก ในข้อสอง ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยวิธีการแนบไฟล์ให้คลิกที่ปุ่มสีส้ม ทำการลากไฟล์มาวาง แล้วกดบันทึก ถ้าแนบไฟล์เรียบร้อยจะขึ้นปุ่มสีเขียว ซึ่งเราสามารถคลิกที่ปุ่มสีเขียวเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ ถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วกดที่ บันทึกและส่งตรวจสอบ ได้เลย

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

หลังจากเสร็จกระบวนการต่างๆ ให้คุณครูไปคลิกที่ ตรวจสอบข้อมูล แล้วเลือก ตรวจสอบสถานะ จะปรากฏข้อมูลสถานะการต่อใบประกอบวิชาชีพ รอประมาณ 3 วันทำการ ให้คุณครูเข้าสู่ระบบมาใหม่ แล้วคลิกที่ปุ่มสีเขียวเพื่อปริ้นใบชำระเงิน ไปชำระเงินที่ 7-11 หลังจากชำระเงินเสร็จรอประมาณ 1-2 อาทิตย์ ก็จะสามารถปริ้นใบประกอบวิชาชีพครู ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย

หวังว่า การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service จะมีประโยชน์กับคุณครูทุกท่าน ขอขอบคุณที่มาของภาพระบบ จาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

PBA License ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ ระบบเปิดแล้ว ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3 Level PBA พ.ศ. 2565

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles