8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

ปฏิทินการรับนักเรียน 2566 นโยบายการรับนักเรียน และ ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

โฆษณา

ปฏิทินการรับนักเรียน 2566 นโยบายการรับนักเรียน และ ปฏิทิน การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

ปฏิทินการรับนักเรียน 2566 นโยบายการรับนักเรียน และ ปฏิทิน การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

ปฏิทินการรับนักเรียน 2566
ปฏิทิน การรับนักเรียน 66

โฆษณา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

  • ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา รับสมัครวันที่ 12 – 16 ก.พ.2566 จับฉลาก และประกาศผล วันที่ 19 ก.พ.2566 มอบตัว วันที่ 26 ก.พ.2566  / เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร วันที่ 12 – 16 ก.พ.2566 ประกาศผล และรายงานตัว 19 ก.พ.2566 มอบตัว 26 ก.พ.2566
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว 5 มี.ค.2566 มอบตัว 11 มี.ค.2566 / เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 5 มี.ค.2566 มอบตัว 11 มี.ค.2566
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ยื่นความจำนง 29 มี.ค. – 4 เม.ย.2566 ประกาศผล 7 เม.ย.2566 มอบตัว 8 เม.ย.2566 – สอบคัดเลือก (ถ้ามี) รับสมัคร 11-15 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 25 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 29 มี.ค.2566 มอบตัว 1 เม.ย.2566 / ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 12 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 15 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 16 มี.ค.2566 มอบตัว 1 เม.ย.2566 / เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 25 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 29 มี.ค.2566 มอบตัว 1 เม.ย.2566 / จับฉลาก (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566 จับฉลาก 31 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 31 มี.ค.2566 มอบตัว 1 เม.ย.2566
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม รับสมัครตามที่โรงเรียนกำหนด ประกาศผลและรายงานตัวตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด มอบตัว 2 เม.ย.2566 – สอบคัดเลือก (นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม) รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 26 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566 / ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 12 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 16 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 17 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566 / เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566 สอบคัดเลือก 26 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) รับสมัคร 11 – 15 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 26 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566 / ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11 – 12 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 16 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 17 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566 / เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร 11-15 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 26 มี.ค.2566 ประกาศผลและรายงานตัว 30 มี.ค.2566 มอบตัว 2 เม.ย.2566
  • โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ – โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ รับสมัคร 9 ก.พ. – 2 มี.ค.2566 ประกาศผล 3 เม.ย.2566 รายงานตัวและมอบตัวภายใน 8 เม.ย.2566 / โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัคร 9 ก.พ. – 2 มี.ค.2566 สอบ/คัดเลือก 7 – 29 มี.ค.2566 ประกาศผล 3 เม.ย.2566 รายงานตัวและมอบตัว ภายใน 8 เม.ย.2566
  • โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 23 มี.ค.2566 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 6 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 24 มี.ค.2566 – ภปร.ราชวิทยาลัย/ป.5 รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 23 มี.ค.2566 – ภปร.ราชวิทยาลัย/ม.1 รับสมัคร 21 – 25 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 23 มี.ค.2566
  • โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ก่อนประถมศึกษา/ป.1 รับสมัคร 4 – 8 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 12 ก.พ.2566 ประกาศผล รายงานตัว 15 ก.พ.2566 มอบตัวภายใน 18 ก.พ.2566 – ม.1 รับสมัคร 14-18 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 4 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 11 มี.ค.2566 – ม.4 รับสมัคร 14 – 18 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 5 มี.ค.2566 ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายใน 11 มี.ค.2566
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค ม.4 รับสมัคร 14 – 18 ก.พ.2566 สอบ/คัดเลือก 4 มี.ค.2566 ประกาศผลภายใน 10 มี.ค.2566 รายงานตัวภายใน 13 มี.ค.2566 และมอบตัวภายใน 22 มี.ค.2566

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ.
http://www.bopp.go.th/wp-content/uploads/2022/10/ประกาศ-นโยบายการรับนักเรียน-2566-2.pdf

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ.
http://www.bopp.go.th/wp-content/uploads/2022/10/ปฏิทินรับนักเรียน-ปีการศึกษา-2566-ณ-วันที่-21-ต-1.pdf

นโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

โฆษณา

ปฏิทิน การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

นโยบายการรับนักเรียน และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน โดยมีสาระสำคัญ
1. เพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน จากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ
2. ให้กรรมการสถานศึกษาทราบประกาศ และเป็นไปด้วยความโปร่งใส
3. ให้สอดคล้องกับแผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูป 5 ปี
4. ให้รับเด็กในเขตพื้นที่ยริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
5. ชั้น ป.1 ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ส่วน ม.1 และม.4 ไม่นำผล O-NET มาใช้ในการรับเข้าเรียน
6. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เช่นเดียวกันกับปีการศึกษา 2565
7. ช่วงเวลารับนักเรียนกำหนดไว้ตาม ปฏิทินการรับนักเรียน 2566
8. นักเรียนต่อห้อง เช่นเดียวกันกับปีการศึกษา 2565

 

ปฏิทินการรับนักเรียน 2566 นโยบายการรับนักเรียน และ ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.
ปฏิทินรับนักเรียน66 นโยบายการรับนักเรียน และ ปฏิทินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.
ปฏิทินการรับนักเรียน 2566 นโยบายการรับนักเรียน และ ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.
ปฏิทินการรับนักเรียน66 นโยบายการรับนักเรียน และ ปฏิทินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่านใจเพิ่มเติม กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles