22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 รอบ ตุลาคม พ.ศ.2566 ของข้าราชการ ครู ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

โฆษณา

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 รอบ ตุลาคม พ.ศ.2566 ของข้าราชการ ครู ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 รอบ ตุลาคม พ.ศ.2566 ของข้าราชการ ครู ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 รอบ ตุลาคม พ.ศ.2566 ของข้าราชการ ครู ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 รอบ ตุลาคม พ.ศ.2566 ของข้าราชการ ครู ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

โฆษณา

ปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 รอบ ตุลาคม พ.ศ.2566 ของข้าราชการ ครู ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทุกเขต/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำในสังกัด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง 1 – 12 และขอแจ้ง แนวปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 รอบ ตุลาคม พ.ศ.2566 ของข้าราชการ ครู ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 รอบ ตุลาคม พ.ศ.2566 ของข้าราชการ ครู ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 รอบ ตุลาคม พ.ศ.2566 ของข้าราชการ ครู ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 รอบ ตุลาคม พ.ศ.2566 ของข้าราชการ ครู ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

>>>ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว4311 ลว. 21 ส.ค. 66 ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

>>>ปฏิทินการปฏิบัติงาน(สพท.)1ต.ค.66

>>>เอกสารหมายเลข 1ถึง3 (พรก.)1ตค66

โฆษณา

>>>เอกสารหมายเลข 1ถึง8 และ 11ถึง14(1ตค66)

>>>เอกสารหมายเลข 9 (ผอ.สพท.)1ตค66

>>>เอกสารหมายเลข 10 ทับ 1 (ผอ.สพท)1ตค66

>>>เอกสารหมายเลข 10 ทับ 2 (ผอ.สพท)1ตค66

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles