22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ปฏิทินรับนักเรียน 2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

โฆษณา

ปฏิทินรับนักเรียน 2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินรับนักเรียน 2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินรับนักเรียน 2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567
ปฏิทินรับนักเรียน2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

โฆษณา

ปฏิทินรับนักเรียน 2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินรับนักเรียน 2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567
ปฏิทินรับนักเรียน2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษา
๑.ให้รับเด็ก อายุ ๔- ๕ ปี ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ และอนุบาล
๒.สถานศึกษาที่เคยรับเด็กอนุบาล อายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดรับอยู่ก่อนแล้วให้รับเด็ก อายุ ๓ – ๕ ปี ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล ด อนุบาล ๒ และอนุบาล ๓
๓.หากโรงเรียนมีความจำเป็นและมีความพร้อมด้านคุณภาพการศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านอาคารสถานที่ ที่จะรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์)ให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามลำดับ
ทั้งนี้ การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษา ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ

การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน โดยห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มแผนการรับนักเรียนให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้

โฆษณา

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ให้รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียน โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ต้องคำนึงถึงโอกาสของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ไม่นำผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

  • โรงเรียนเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม โดยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อในโรงเรียนเดิมตามศักยภาพความถนัดของนักเรียน และตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน
  • กรณีที่ยังมีนักเรียนไม่เต็มแผนการรับนักเรียน ให้สามารถรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้ โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  • ไม่นำผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ศึกษาหรือดาวน์โหลดรายละเอียดปฏิทินรับนักเรียน 2567 และ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลดหรืออ่านเพิ่มเติมที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles