26.4 C
New York
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024

Buy now

เช็คที่นี่ ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 ผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2565 ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นี้

โฆษณา

เช็คที่นี่ ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 ผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2565 ประกาศผลสอบภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นี้

ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 ผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2565 การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะ ประกาศผลสอบภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นี้

เช็คที่นี่ ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 ผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2565 ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นี้
เช็คที่นี่ ประกาศผลสอบnt ป.3 2566 ผลสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2565 ประกาศผลสอบภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นี้

โฆษณา

การสอบ National Test (NT) คือ การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ
1. ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
2. ด้านคำนวณ (Numeracy)
3. ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

ท่านสามารถดูประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 ผลสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2565 การสอบ nt คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3 ซึ่ง ปีการศึกษา 2565 สอบไปเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา และจะประกาศผลสอบ และ คะแนนสอบ NT ป.3 ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

โฆษณา

ท่านสามารถ เช็คประกาศผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่ โดยมีวิธีการดังนี้ วิธีดูคะแนน NT ป.3 2566 รายบุคคล ทำดังนี้

  1. ปีการศึกษาที่สอบ
  2. เลขประจำตัวประชาชน
  3. รหัสยื่นยันตัวตน ดังภาพ (RG3YQ)
ผลสอบ NT 2566 ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่
ผล สอบ NT 2566 ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ผลสอบ nt ป.3 2566 ผลสอบ NT 2566 ผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

ประกาศผลสอบ nt 2566 ผลสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ท่านสามารถ เช็คผลคะแนนสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles