26.4 C
New York
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024

Buy now

พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

โฆษณา

พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว) ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถคัดสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปิดให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของคุรุสภา (ระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้จะต้องเป็นสมาชิกของระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School ก่อน

พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)
พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

โฆษณา

วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม  จึงมีขั้นตอนการพิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว) ดังนี้ครับ

ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน ระบบ KSP Self-Service  มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ก่อนอื่นให้ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียน/ต่อใบอนุญาต ของท่านเสียก่อน โดยไปที่
http://www.ksp.or.th/service/license_search.php   ดังภาพ

พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)
พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพ ครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

ขั้นตอนที่ 2 เข้าพิมพ์สำเนาใบอนุญาตผ่านระบบ  KSP Self-Service
ผ่าน Url  https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

2.1 ล็อคอินเข้าระบบ(สำหรับผู้เป็นสมาชิกแล้ว) ดังภาพ

โฆษณา

พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)
พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพ ครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

2.2 ไปที่เมนู  สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ >>ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)
พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพ ครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

2.3 คลิกไอคอน พิมพ์ สำเนาใบอนุญาต (อยู่ขวามือ) ที่ท่านต้องการ

พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)
พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพ ครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

2.4 ระบบจะแสดง ตัวอย่างไฟล์สำเนาใบอนุญาตของท่าน (ไฟล์PDF)  โดยท่านสามารถ บันทึก  หรือ สั่งพิมพ์ ได้แล้ว

พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพ ครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)
พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพ ครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

ขอขอบคุณที่มา  คุรุสภา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ นโยบายปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อบังคับคุรุสภาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles