8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

เช็คที่นี่ มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โฆษณา

เช็คที่นี่ มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ได้ออก มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 หรือ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช็คที่นี่ มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เช็คที่นี่ มาตรฐานครุภัณฑ์2566 บัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โฆษณา

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับนี้ หรือ มาตรฐานครุภัณฑ์2566 จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการจัดการงบประมาณ รายจ่ายประจําปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติงาน ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดทํา เป็นการรวบรวมข้อมูลราคา ภายในประเทศ จึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดหาในต่างประเทศ
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 หวังว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ สํานักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ โดยสามารถดาวน์โหลด (Download) เอกสาร ได้จากเว็บไซต์ สํานักงบประมาณ www.bb.go.th หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาและคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 จะได้ปรับปรุงแก้ไขและแจ้งให้ทราบต่อไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดมาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 หรือ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้ที่นี่

โฆษณา

เช็คที่นี่ มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เช็คที่นี่ มาตรฐานครุภัณฑ์2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เช็คที่นี่ มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เช็คที่นี่ มาตรฐานครุภัณฑ์2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงบประมาณ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566

ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

คู่มือจัดตั้งงบประมาณ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles