23.4 C
New York
วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Buy now

รายการหนังสือเรียน 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

โฆษณา

รายการหนังสือเรียน 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

รายการหนังสือเรียน 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

รายการหนังสือเรียน 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
รายการหนังสือเรียน2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

โฆษณา

รายการหนังสือเรียน 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. งบประมาณค่าหนังสือเรียน ใช้สำหรับเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับ ก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน

รายการหนังสือเรียน 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
รายการหนังสือเรียน2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
รายการหนังสือเรียน 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
รายการหนังสือเรียน2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

ดาวน์โหลดแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 คลิกที่นี่

โฆษณา

กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567 บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2567 ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2567
รอบที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
หมายเหตุ การกำหนดรอบเผยแพร่นี้ เป็นการเพิ่มเติมรายการสื่อการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาต/เพิ่งนำเข้าระบบ ทำให้สถานศึกษามีรายการสื่อการเรียนรู้ให้เลือกซื้อมากขึ้น นอกเหนือจากรอบการเผยแพร่ดังกล่าว สถานศึกษาก็สามารถเลือกรายการสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในระบบได้ตลอดเวลา
ในปีการศึกษา 2567 สพฐ. ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเดิมในการจัดซื้อหนังสือเรียน ดังนี้
1. สพฐ. ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงและตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่จัดทำเป็นช่วงชั้นในปีการศึกษา 2567
2. สพฐ. ได้ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ของเอกชนที่ใบอนุญาตครบ 5 ปี หรือมากกว่านั้น ในปีการศึกษา 2566 ทุกเล่ม ต่อไปอีก 1 ปี ยกเว้น สื่อการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 หรือ ม.4-6 ที่มีการปรับปรุงใหม่และได้รับใบอนุญาตฯ แล้ว

รายการหนังสือเรียน 2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
รายการหนังสือเรียน2567 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

ค้นหาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2567 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles