19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

รายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายชื่อครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โฆษณา

รายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายชื่อครูเกษียณ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายชื่อครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายชื่อครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โฆษณา

ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๗ (๒) และมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการ ต้องพันจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสังกัตกระทรวงศึกษาธิการ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปดังรายชื่อท้ายประกาศนี้

เรื่องน่าสนใจ : คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 

โฆษณา

ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด 526 หน้า

รายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายชื่อครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายชื่อครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

ขอบคุณที่มาจาก : ประกาศ-ศธ.-ข้าราชการเกษียณ-พ.ศ.-2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles