19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ลงทะเบียนอบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โฆษณา

ลงทะเบียนอบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ลงทะเบียนอบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รายละเอียดที่นี่

ลงทะเบียนอบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ลงทะเบียน อบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โฆษณา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครูเติมเต็มความรู้กับการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 พบกับหลักสูตรใหม่ปีนี้ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง สวนสนุกกับแรงหรรษา ระดับปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รังสรรค์เมนูคู่ใจ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง กระชับพื้นที่ ระดับประถมศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง วิ่งให้สนุก สุขภาพแข็งแรง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่องสวนผักแนวตั้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมฟรี สมัครได้จนถึง 25 สิงหาคม 2566 ลงทะเบียน อบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รายละเอียดดังนี้

โฆษณา

ลงทะเบียนอบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ลงทะเบียน อบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • ลงทะเบียน อบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็ม เรื่อง สวนสนุกกับแรงหรรษา ระดับปฐมวัย คลิกที่นี่
  • ลงทะเบียน อบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน วิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เรื่อง รังสรรค์เมนูคู่ใจ ระดับประถมศึกษา คลิกที่นี่
  • ลงทะเบียน อบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กระชับพื้นที่ ระดับประถมศึกษา คลิกที่นี่
  • ลงทะเบียน อบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง วิ่งให้สนุก สุขภาพแข็งแรง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกที่นี่
  • ลงทะเบียน อบรม สสวท.ฟรี 2566 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์  กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง สวนผักแนวตั้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกที่นี่

สอบถามที่เฟซบุ๊ก IPST SMT Teacher ปฐมวัย IPST SMT Teacher ประถมต้น IPST SMT Teacher ประถมปลาย IPST SMT Teacher มัธยมต้น หรือที่อีเมล [email protected]

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับชั่วโมงยื่นวิทยฐานะได้ จาก สพฐ. & SET มีหนังสือรับรอง

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles