19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ว34/2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โฆษณา

ว34/2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว34/2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว34/2565 การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว34/65 การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โฆษณา

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติ ให้พิจารณาย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตําแหน่งครู สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. กรณีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ยังไม่ได้ แต่งตั้ง อกศจ. ให้ กศจ. พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดได้ โดยไม่ต้องรอเสนอให้ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้ายก่อนเสนอ กศจ. แต่อย่างใด

โฆษณา

2. กรณีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้แต่งตั้ง อกศจ. ไว้แล้ว ต่อมามีเหตุที่ทําให้ อกศจ. ไม่สามารถประชุมได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ กศจ. พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดได้ โดยไม่ต้อง เสนอให้ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้ายก่อนเสนอ กศจ. แต่อย่างใด

ว34/2565 การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว34/65 การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว34/2565 การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว34/65 การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดว34/2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจ การลาของข้าราชการครู 11 ประเภท ระเบียบการลาของข้าราชการครู ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles