19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 ติดตาม ประกาศรับสมัคร และ เกณฑ์สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 ทุกเขต ได้ที่นี่

โฆษณา

สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 ติดตาม ประกาศรับสมัคร และ เกณฑ์สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 ทุกเขต ได้ที่นี่

สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 ติดตาม ประกาศรับสมัคร และ เกณฑ์สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 รวมถึง เอกสารสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ได้ที่นี่

สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 ติดตาม ประกาศรับสมัคร และ เกณฑ์สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 รวมถึง เอกสารสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ได้ที่นี่
สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 ติดตาม ประกาศรับสมัคร และ เกณฑ์สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 รวมถึง เอกสารสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ได้ที่นี่

โฆษณา

การเปิดสอบบรรจุข้าราชการครูทุกสังกัด ส่วนใหญ่จะมี 2 กรณี คือ
1. กรณีทั่วไป อันนี้คือไปสมัครสอบตามที่หน่วยรับสมัครที่ประกาศรับสมัครเป็นคราวๆ ไป ทุกสังกัด
2. กรณีพิเศษ คือกลุ่มที่เข้าไปเป็นลูกจ้าง ที่เรียกว่าครูอัตราจ้าง กลุ่มนี้จะเข้าเป็นครูจ้างก่อน อย่างน้อยๆ 3 ปี ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ ซึ่งจัดให้มีแทบทุกสังกัด

เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. คลิกเพื่ออ่าน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
1) ผู้สมัครคัตเลือกต้องมีคุณสบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ กคศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฯ ที่กำหนดท้ายประกาศ
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องได้รับอนุติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
4) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (การนับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่สอนให้นับระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้ที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น)

* เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

โฆษณา

5) มีภาระงานการสอนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วกรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้พิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ กศจ.พิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัคร ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

อนึ่ง เพื่อประโชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ให้ผู้สมัครดำเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้ อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัคสำเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้รายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร
6) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร

ลิงก์ สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 ติดตาม ประกาศรับสมัคร และ เกณฑ์สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 รวมถึง เอกสารสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ได้ที่นี่

รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. และ สำนักงานการศึกษาพิเศษ
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ประกาศตำแหน่งว่างสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ทุกเขต ทุกจังหวัด ล่าสุด 2566 เช็คได้ที่นี่
1 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศแล้ว
สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-1 ประกาศแล้ว
สพม.กรุงเทพมหานคร-เขต-2 ประกาศแล้ว
2 กระบี่ สพป.กระบี่ ประกาศแล้ว
สพม.ตรังกระบี่
3 กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศแล้ว
สพม.กาญจนบุรี ประกาศแล้ว
4 กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประกาศแล้ว เพิ่มเติม
สพม.กาฬสินธุ์
5 กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.กำแพงเพชร
6 ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาสแล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประกาสแล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประกาศแล้ว
สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกาศแล้ว
สพม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว
7 จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว เพิ่มเติม
สพม.จันทรบุรี ตราด ประกาศแล้ว
8 ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ฉะเชิงเทรา ประกาศแล้ว
9 ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป. ชลบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ชลบุรี ระยอง
10 ชัยนาท สพป.ชัยนาท ประกาศแล้ว
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
11 ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ ประกาศแล้ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศแล้ว
12 ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ชุมพร เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศแล้ว
13 เชียงราย สพม.เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงราย-เขต-2 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงราย เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงราย เขต 4 ประกาศแล้ว
14 เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศแล้ว เพิ่มเติม
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ แล้ว!!

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศแล้ว
สพม.เชียงใหม่ ประกาศแล้ว
15 ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ตรังกระบี่
16 ตราด สพป.ตราด ประกาศแล้ว
สพม.จันทรบุรี ตราด ประกาศแล้ว
17 ตาก สพม.ตาก
สพป.ตาก เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ตาก เขต 2
18 นครนายก สพป.นครนายก ประกาศแล้ว
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศแล้ว
19 นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นครปฐม เขต 2 ประกาสแล้ว
สพม.นครปฐม ประกาศแล้ว
20 นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.นครพนม ประกาศแล้ว
21 นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 4 ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศแล้ว

สพม.นครราชสีมา
22 นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประกาศแล้ว
สพม.นครศรีธรรมราช ประกาศแล้ว
23 นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ประกาสแล้ว
สพม.นครสวรรค์ ประกาศแล้ว
24 นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.นนทบุรี
25 นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.นราธิวาส เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.นราธิวาส ประกาศแล้ว
26 น่าน สพป.น่าน เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.น่าน เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.น่าน
27 บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประกาศแล้ว

สพม.บุรีรัมย์
28 บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ ประกาศแล้ว
สพม.บึงกาฬ
29 ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ปทุมธานี
30 ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศแล้ว
31 ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศแล้ว
32 ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ปัตตานี เขต 2 ประกาศแล้ว

สพป.ปัตตานี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ปัตตานี ประกาศแล้ว
33 พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.พระนครศรีอยุธยา
34 พังงา สพป.พังงา ประกาศแล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศแล้ว
35 พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.พัทลุง เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.พัทลุง ประกาศแล้ว
36 พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.พิจิตร เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.พิจิตร ประกาศแล้ว
37 พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกาศแล้ว
 38 เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.เพชรบุรี ประกาศแล้ว

ตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2566 ประกาศตำแหน่งว่างสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 ลิงก์รวมประกาศตำแหน่งว่างสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ คลิกที่นี่

39 เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.เพชรบูรณ์-เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.เพชรบูรณ์
40 แพร่ สพป.แพร่ เขต1 ปรกาศแล้ว
สพป.แพร่ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.แพร่ ประกาศแล้ว
41 พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 ประกาศแล้ว เอกสารแนบ
สพป.พะเยา เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.พะเยา
42 ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต ประกาศแล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศแล้ว
43 มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประกาศแล้ว

สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.มหาสารคาม
44 แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศแล้ว

สพม.แม่ฮ่องสอน ประกาศแล้ว
45 มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ประกาศแล้ว
สพม.มุกดาหาร
46 ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ยะลา เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ยะลา ประกาศแล้ว แก้ไขเพิ่มเติม
47 ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ยโสธร เขต 2 ประกาศแล้ว เพิ่มเติม
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
48 ร้อยเอ็ด สพป.ระยอง เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ร้อยเอ็ด-เขต-2 ประกาศแล้ว
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ร้อยเอ็ด
49 ระนอง สพป.ระนอง
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศแล้ว
50 ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ระยอง เขต.2 ประกาศแล้ว
สพม.ชลบุรี ระยอง
51 ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ราชบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ราชบุรี ประกาศแล้ว
52 ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ลพบุรี ประกาศแล้ว
53 ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ลำปาง-เขต-2 ประกาศแล้ว

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ลำปาง ลำพูน
54 ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ลำปาง ลำพูน
55 เลย สพป.เลย เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป. เลย เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.เลย เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.เลย หนองบัวลำภู
56 ศรีสะเกษ   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประกาศแล้ว

สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
57 สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศแล้ว

สพม.สกลนคร ประกาศแล้ว
58 สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.สงขลา เขต 3 ประกาศแล้ว

สพม.สงขลา สตูล ประกาศแล้ว
59 สตูล สพป.สตูล ประกาศแล้ว
สพม.สงขลา สตูล ประกาศแล้ว
60 สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.สมุทรปราการ
61 สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว
62 สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว
63 สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม. สระบุรี 
64 สระแก้ว สพม.สระแก้ว ประกาศแล้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สระแก้ว เขต 2 ประกาศแล้ว
65 สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.สุพรรณบุรี ประกาศแล้ว
66 สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี ประกาศแล้ว
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
67 สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศแล้ว
68 สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศแล้ว
69 สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สุรินทร์-เขต-2 ประกาศแล้ว
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.สุรินทร์ ประกาศแล้ว
70 หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.หนองคาย
71 หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.เลย หนองบัวลำภู
72 อ่างทอง สพป.อ่างทอง ประกาศแล้ว
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
73 อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกาศแล้ว
สพม.อุดรธานี
74 อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.อุตรดิตถ์-เขต-2 ประกาศแล้ว
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกาศแล้ว
75 อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
76 อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประกาศแล้ว
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
77 อำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ ประกาศแล้ว
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
78 สำนักงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานการศึกษาพิเศษ ประกาศแล้ว

ขอบคุณเนื้อหาจากทุกเขตพื้นที่ และ สพฐ

เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2566 กรณีพิเศษ ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศแล้ว!!! ตำแหน่งว่างสอบครู กรณีพิเศษ 2566 ประกาศตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 เช็คได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles