18.1 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

ด่วน!!! สอบครูผู้ช่วย 66 ต้องเตรียมตัวอย่างไร สพฐ.ออก เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ว14/2566

โฆษณา

ด่วน!!! สอบครูผู้ช่วย 66 ต้องเตรียมตัวอย่างไร สพฐ.ออก เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ว14/2566

สพฐ.ออก หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะใช้ สอบครู สพฐ. ปี 2566 ว14/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สอบครูผู้ช่วย 66 ) ไว้ดังนี้

ด่วน!!! สอบครูผู้ช่วย 66 ต้องเตรียมตัวอย่างไร สพฐ.ออก เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ว14/2566

ว14/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วย 66 หรือ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะใช้ สอบครู สพฐ. ปี 2566 นี้กล่าวไว้ว่า การสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรที่กําหนดท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ทั้งนี้ การประเมิน ภาค ค กําหนดให้ใช้ระยะเวลาประเมินไม่เกิน 20 นาทีต่อผู้เข้ารับการประเมินหนึ่งราย

ประกาศแล้ว สอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป กำหนดการ สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 เช็ค ปฏิทินการรับสมัครสอบ ได้ที่นี่

ด่วน!!! สอบครูผู้ช่วย 66 ต้องเตรียมตัวอย่างไร สพฐ.ออก เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ว14/2566

โดยการสอบครูผู้ช่วย ปี 66 นี้ จะต้องเตรียมตัวอย่างไร สพฐ. ก็ได้กหนด หลักสูตรที่ใช้ในการ สอบบรรจุครูผู้ช่วย เพื่อให้ ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ได้ทราบว่าจะต้อง อ่านเนื้อหาอะไรบ้าง ไว้ดังนี้

ด่วน!!! สอบครูผู้ช่วย 66 ต้องเตรียมตัวอย่างไร สพฐ.ออก เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 ว14/2566

โฆษณา

ท่านสามารถศึกษา เกณฑ์การสอบบรรจุครู สังกัด สพฐ.ปี 2566 เพิ่มเติมได้ที่นี่

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย แบ่งออกเป็น คุณสมบัติทั่วไป ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย พร้อมทั้งมีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
 • อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นหรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
 • ไม่เป็นคนจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในหรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
 • ไม่อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง ทั้งนี้ รวมไปถึงกรรมการบริหารพรรคด้วย
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ยกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เนื่องจากการกระทำผิดวินัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 หรือตามกฎหมายอื่น ๆ
 • ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะ

 • มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด
 • มีหลักฐานการอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
 • หนังสือรับรองสิทธิ

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว14/2566)

เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ.

ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2566 คาดการณ์ กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 เช็ครายละเอียดที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles