18.1 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

โฆษณา

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

โฆษณา

คุรุสภาเปิดรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565)

สมัครสอบสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565) คลิกที่นี่

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดจัดกาสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565 จำนวน 4 วิชา โดยวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เวลา 12.30 – 14.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ เวลา 15.00 – 16.30 น. สอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาชีพครู

สำหรับระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ ทั้งชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2565 ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp.thaijobjob.com ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 

กรณีชาวต่างประเทศหรือชาวไทยที่อยู่ระหว่างศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในปริญญาทางการศึกษา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือปริญญาตรีอื่นที่คุรุสภารับรองจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติจากสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย ให้ยกเว้นการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 และครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 สามารถตรวจสอบสิทธิโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ที่ใช้ในการสมัคร เข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 และครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู กรณีไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครสอบฯ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฎในระบบรับสมัครสอบ

โฆษณา

2) ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นครั้งแรก สามารถตรวจสอบสิทธิ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ TEPIS กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบได้ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ต้องติดต่อสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และให้สถาบันอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกลับมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นชาวต่างประเทศจะใช้เลขประจำตัวคุรุสภาที่สถาบันอุดมศึกษาสร้างขึ้นผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) แทนเลขประจำตัวประชาชน กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบของสถาบันทดสอบได้ ให้ดำเนินการเช่นเดี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นครั้งแรก

ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ ทั้งชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2565 ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp.thaijobjob.com ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบฯ สำหรับชาวไทย วิชาละ 300 บาท สำหรับชาวต่างประเทศวิชาละ 500 บาท และผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสนามสอบได้ 2 จังหวัด จากจำนวนสนามสอบ 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยลำดับที่ 1 เป็นจังหวัดที่ต้องการสอบมากที่สุด และลำดับที่ 2 เป็นจังหวัดที่ต้องการสอบรองลงมา

 

เกณฑ์การผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในรายวิชาที่เข้ารับการทดสอบวิชาละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 กรณีมีวิชาที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมัครสอบในรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบฯ แต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผล หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุด และต้องเข้ารับ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง

การประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบและพิมพ์ผลการทดสอบฯ เป็นรายบุคคล ในรายวิชาที่เข้าทดสอบผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สมัครสอบสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565) คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจ  Test Blueprint สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles