26.4 C
New York
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024

Buy now

อัตรากำลัง 2566 สํารวจข้อมูลสภาพอัตรากําลังครู ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566)

โฆษณา

อัตรากำลัง 2566 สํารวจข้อมูลสภาพอัตรากําลังครู ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566)

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูดีดอทคอม มื่อเรื่องราวเกี่ยวกับ อัตรากำลัง 2566 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3095 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

อัตรากำลัง 2566 สํารวจข้อมูลสภาพอัตรากําลังครู ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566)

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการจัดทําข้อมูลสภาพ อัตรากําลัง ปีการศึกษา 2566 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 สําหรับวางแผนและบริหารจัดการ ในภาพรวม และประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้มีการปรับปรุงเครื่องมือ (แบบฟอร์ม) การจัดเก็บข้อมูลอัตรากําลังให้มีความชัดเจน และครอบคลุม เพื่อสะดวกต่อการนําข้อมูลไปใช้บริหารอัตรากําลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการจัดทําข้อมูลดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและ ตรงกับสภาพความเป็นจริง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศึกษาและทําความเข้าใจในเครื่องมือ (แบบฟอร์ม) การจัดเก็บข้อมูลอัตรากําลัง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://personnel.obec.go.th หรือ QR Code ด้านล่างนี้ โดยให้ใช้ข้อมูลนักเรียนจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล (DMC) ของสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อมูลจํานวนครูจากบัญชี ถือจ่าย (จ.18) โดยเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนจัดส่งรายงานทาง E-mail : [email protected] พร้อมตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งและชื่อหัวข้อ E-mail ว่า “ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 สังกัด สศศ.” และจัดส่งเป็นเอกสารฉบับจริง จํานวน 1 ชุด ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เพื่อดําเนินการรวบรวมและประมวลผลในภาพรวม ต่อไป

อัตรากำลัง 2566 สํารวจข้อมูลสภาพอัตรากําลังครู ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ค่ะ

โฆษณา

ศธ 04009/ว3095 แจ้ง สพท.ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติฯ

ศธ 04009/3096 แจ้งสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ขอบคุณข้อมูลจาก สรฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ รวมไว้ที่นี่ แบบประเมินผล PA2 ตำแหน่ง ครู ทุกวิทยฐานะ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

คัดลายมือ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย แบบฝึกหัดคัดลายมือ ไฟล์ Doc Word Pdf ดาวน์โหลด ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles