27.5 C
New York
วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Buy now

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2566 ก.ค.ศ. เห็นชอบ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการเสนอชื่อ และแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

โฆษณา

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2566 ก.ค.ศ. เห็นชอบ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการเสนอชื่อ และแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2566 ก.ค.ศ.เห็นชอบ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการเสนอชื่อ และแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก. ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2566

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการเสนอชื่อ และแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการเสนอชื่อ และแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

โฆษณา

เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560ฯ ได้ภายในระยะเวลา 90 วัน ประกอบกับ ก.ค.ศ.ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งอ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 คณะ

 

โฆษณา

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2566 ก.ค.ศ. เห็นชอบ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการเสนอชื่อ และแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก. ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 2566 ก.ค.ศ. เห็นชอบ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการเสนอชื่อ และแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการในอ.ก. ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ซึ่งขณะนี้อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกบุคคล ทั้ง 3 คณะ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อนุกรรมการผู้แทน กศจ. อนุกรรมการนายอำเภอหรือผู้แทน อนุกรรมการผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทน และอนุกรรมการผู้แทนก.ค.ศ. ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และอ.ก. ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต รวมทั้งสิ้น 245 เขต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก.ค.ศ.จึงมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และอ.ก. ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต รวมทั้งสิ้น 245 เขต โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2566 ก.ค.ศ. เห็นชอบ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการเสนอชื่อ และแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก. ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 2566 ก.ค.ศ. เห็นชอบ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับการเสนอชื่อ และแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการในอ.ก. ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

และมีเงื่อนไขว่าหากตรวจสอบภายหลังพบว่า ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการรายใด มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หรือมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด จะถูกเพิกถอนการดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการในอ.ก. ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานก.ค.ศ. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles