22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2567 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพฐ. ประกาศกำหนดการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567

โฆษณา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2567 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพฐ. ประกาศกำหนดการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2567 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพฐ. ประกาศกำหนดการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2567 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพฐ. ประกาศกำหนดการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567
เครื่องราชอิสริยาภรณ์2567 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพฐ. ประกาศกำหนดการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567

โฆษณา

การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพฐ. ประกาศกำหนดการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2567 กำหนดระยะเวลาการส่งเรื่องเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2567 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพฐ. ประกาศกำหนดการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567
เครื่องราชอิสริยาภรณ์2567 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพฐ. ประกาศกำหนดการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2567 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพฐ. ประกาศกำหนดการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567
เครื่องราชอิสริยาภรณ์2567 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สพฐ. ประกาศกำหนดการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567

โปรแกรมการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2567 คลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567 ได้ที่นี่

ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการ ต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับพระราชทานชั้นตราสูงขึ้น หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์ ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน แล้วแต่กรณี แต่ไม่สามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้ จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญราชการนั้น

โฆษณา

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2533 อนุมัติในหลักการให้ปรับราคาใหม่ทุก 3 ปี และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 (4) ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนนโยบาย หรือการตีความ ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

สำนักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เงื่อนไข การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็คที่นี่

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ท่านสามารถ เช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และติดตาม ประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2566 ได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles