19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

เช็คที่นี่ อัตราการจ่าย เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวปีแรกแล้ว

โฆษณา

เช็คที่นี่ อัตราการจ่าย เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวปีแรกแล้ว

สพฐ.ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวปีแรก อัตราการจ่าย แนวทางการใช้ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566 เป็นอย่างไร เช็คที่นี่

เช็คที่นี่ อัตราการจ่าย เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 2566 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวปีแรกแล้ว

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยปรับอัตราเงินอุดหนุนในรายการค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 22 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7 และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 ดังนี้

ค่าหนังสือเรียน คงเดิม งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่อ เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้ มูลค่าหนังสือต่อชุด
ค่าหนังสือเรียน ก่อนประถมศึกษา จำนวน 200 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 656 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 650 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 653 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 707 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 846 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 859 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 808 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 921 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 996 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1,384 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1,326 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,164 บาท/คน/ปี
ค่าหนังสือเรียน ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ จำนวน 2,000 บาท/คน/ปี

ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 22 ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ ในอัตราดังนี้
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 290 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 145 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 440 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 220 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช.1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ จำนวน 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7 งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตราดังนี้
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 325 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 400 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 500 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 550 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช. 1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ จำนวน 950 บาท/คน/ปี

โฆษณา

ค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป จัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้
1) เงินอุดหนุนรายหัว ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 1,734 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 867 บาท/คน
2) เงินอุดหนุนรายหัว ระดับประถมศึกษา จำนวน 1,938 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 969 บาท/คน
3) เงินอุดหนุนรายหัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3,570 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,785 บาท/คน
4) เงินอุดหนุนรายหัว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3,876 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,938 บาท/คน

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุน 2566 ได้ที่นี่

ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles