30.2 C
New York
วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024

Buy now

เช็คที่นี่ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2566 อนุบาลกี่บาท ประถมกี่บาท มัธยมต้น-มัธยมปลายกี่บาท ประจำปีการศึกษา 2566

โฆษณา

เช็คที่นี่ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2566 อนุบาลกี่บาท ประถมกี่บาท มัธยมต้น-มัธยมปลายกี่บาท ประจำปีการศึกษา 2566

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยปรับอัตราเงินอุดหนุนในรายการค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 22 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2566 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7 และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 ดังนี้

เช็คที่นี่ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2566 อนุบาลกี่บาท ประถมกี่บาท มัธยมต้น-มัธยมปลายกี่บาท ประจำปีการศึกษา 2566

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7
ค่าเครื่องแบบนักเรียน2566 ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตราดังนี้
ค่าเครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2566 ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 325 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา จำนวน 400 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 500 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 550 บาท/คน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. 1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ จำนวน 950 บาท/คน/ปี

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุน 2567 ได้ที่นี่

ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 22 ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ ในอัตราดังนี้
ค่าอุปกรณ์การเรียน 2566 ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 290 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 145 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา จำนวน 440 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 220 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช.1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ จำนวน 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

โฆษณา

ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน แบบฟอร์มการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ไฟล์ word แก้ไขได้

เช็คที่นี่ การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2566 โดย กระทรวงการคลัง ต้องทำอย่างไร เบิกได้เท่าไหร่ ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 วิธีคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 การคำนวณค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

เช็คที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เงินรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566

รวมลิงก์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ทุกเขต ทุกจังหวัด จะประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ภายใน 24 พฤษภาคม 2566 นี้

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles