22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ.

โฆษณา

เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ.

สวัสดีครับวันนี้ เว็บไซต์เรามีเนื้อหาเกี่ยวกับ เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 รอบกรณีพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มาฝากกันค่ะ

เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ.
เอกสารหลักฐานสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ.

โฆษณา

สืบเนื่องจาก สพฐ. ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวดับ กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ล่าสุดว่าจะมีการเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยเร็วๆนี้ เพราะ สพฐ.ได้มีการสำรวจตำแหน่งว่างวิชาเอกเพื่เปิดสอบบรรจุครผู้ช่วยแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อม จึงขอนำเอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2566 จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนั้น เรามาตรวจสอบไปพร้อมกันเลยครับ

1. ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่กําหนด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านต้องการสมัคร โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้สมัครคัดเลือกลงนามให้ความเห็นประกอบการสมัครท้ายใบสมัครคัดเลือก

2. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ระบุว่าได้ศึกษาสําเร็จครบถ้วนตามหลักสูตรและ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาแล้ว ซึ่ง ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณวุฒิสําหรับข้าราชการครู ไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับภาษาไทย) ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและระเบียนแสดงผลการเรียน (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมสําเนา

5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ อย่างใดอย่างหนึ่งที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุสภาที่มีข้อมูล ชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออกและหมดอายุ ที่เป็นปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองของคุรุสภาที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพิจารณาอนุมัติ ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครู ภาค ค ไฟล์ Powerpoint แผ่นพับครูผู้ช่วย 2566 แก้ไขได้ ที่นี่

เรื่องที่น่าสนใจ :

สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 ติดตาม ประกาศรับสมัคร และ เกณฑ์สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66 ทุกเขต ได้ที่นี่

เช็คที่นี่ เกณฑ์สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2566 คุณสมบัติสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ใครสอบได้บ้าง สอบวิชาอะไรบ้าง กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 66

6. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

7. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

8. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ โดยออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัครวันสุดท้าย และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

9. หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

โฆษณา

10. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานการสอนจากผู้อํานวยการสถานศึกษาว่าได้ปฏิบัติงานจริง

11. หนังสือรับรองของสถานศึกษาที่จ้าง กรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2556 หรือ ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตราและวิธีการนําเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551) ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

12. หนังสือรับรองของสถานศึกษาที่จ้าง กรณีจ้างจากเงินงบประมาณโดยให้ผู้รับรองระบุโครงการที่จ้างไว้ในหนังสือรับรอง ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

13. แบบรายงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่การสอน ตามระเบียบและประกาศที่กําหนด ฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ

14. ใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา กรณีคุณวุฒิของผู้สมัครที่นํามาใช้สมัครเข้ารับ การคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอก ที่ศึกษาไว้หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร (ให้ผู้สมัครดําเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสําเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิของ ผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสําเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษา มีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนํามาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชา ที่นํามานับหน่วยกิจต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร) เพื่อประโยชน์ และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

15. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) โดยผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน ให้นําฉบับจริงบรรจุใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับ และลงนามปิดผนึกโดยผู้อํานวยการสถานศึกษา ยื่นพร้อมใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 

16. ตารางสอนภาคเรียนปัจจุบันที่แสดงถึงภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบ หรือ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งรับรองโดยผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ

17. คําสั่งหรือสัญญาจ้างหรือคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนที่แสดงว่าเป็นลูกจ้างหรือพนักงานราชการมาแล้วจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดํารงตําแหน่งในปัจจุบันลงนามรับรองหรือผู้สั่งจ้างลงนามรับรอง แล้วแต่กรณี และสําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นเงินรายได้ของสถานศึกษาที่ได้รับไว้และนําเข้าระบบบัญชีของ สถานศึกษานั้นตามระยะเวลาที่จ้าง โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่ดํารงตําแหน่งในปัจจุบันลงนามรับรองมาเป็น หลักฐานการสมัครด้วย

18. แบบรายงานประวัติและผลงานเพื่อใช้ประกอบการประเมิน ซึ่งได้รับการรับรองจาก ผู้อํานวยการสถานศึกษาทุกหน้า ทุกฉบับ ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยจัดทําเป็นรูปเล่มเรียงตามหัวข้อการประเมินพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในแต่ละข้อ จํานวน 1 เล่ม

19. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว X 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน

** อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านตรวจสอบประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการที่ท่านประสงค์จะสมัครสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ พ.ศ. 2566 ให้ถูกต้องและครบถ้วนครับ

ครูดีดอทคอม

เรื่องที่น่าสนใจ :

ก.ค.ศ.ปรับ เกณฑ์ประเมิน PA ใหม่ ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2566 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

ผลการประชุม ก.ค.ศ. วันที่ 25 เมษายน 2566 มีมติปรับ เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ใหม่ ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles