8.9 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่

แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่

แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู โดยในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะกําหนดให้ ข้าราชการครูยื่นคําขอผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ซึ่งในแบบ คําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ได้กําหนดให้ข้าราชการครูระบุรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะด้วย นั้น สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA ก.ค.ศ. ได้กำหนดแบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ไว้ดังนี้

เอกสารแบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนด รายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ที่นี่

โฆษณา

แบบขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่

แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนด รายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง รวมเอกสารPA เอกสารอัพเข้าระบบ DPA ตัวอย่างบันทึกข้อความ PA เกณฑ์ PA ระบบ DPA เพจคลินิกวิทยฐานะครูสดใส

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles