22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตาม แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.

โฆษณา

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตาม แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.

สพฐ. ได้ออก แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ทางครูดีดอทคอม ได้รวบรวม แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2566 ทั้งไฟล์ pdf และ doc (word) มาให้แต่ละโรงเรียน และ คุณครูใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้ในการเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตาม แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัย ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัย ขึ้น เพื่อให้สถนศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสังคม ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางสร้างความปลอดภัย และดูแล คุ้มครองนักเรียน ในทุกมิติ ตลอดทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัย โดยกำหนดให้ “เดือนมิถุนายน 2566 เป็นเดือนแห่งการ เยี่ยมบ้านนักเรียน ” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครูดีดอทคอม ต้องขอขอบคุณ แบบบันทึก การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2566 ทั้งไฟล์ pdf และ doc (word) จาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มานะที่นี้ด้วยครับ

การเยี่ยมบ้านนักเรียน หมายถึง วิธีการศึกษา รวบรวมข้อมูล ที่ช่วยให้ครูได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน โดยการพบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียน เป็นการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านกับนักเรียน ทำให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของ นักเรียนได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตาม แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตาม แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ของ สพฐ. ไฟล์ pdf ได้ที่นี่ค่ะ

ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ไฟล์ doc (word) จาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ได้ที่นี่ค่ะ

โฆษณา

ดาวน์โหลดที่นี่ แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ. ได้ที่นี่ค่ะ

 

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตาม แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตาม แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ. และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การถ่ายคลิปการสอน pa ตาม 8 ตัวชี้วัด วpa ตำแหน่งครู ตรงตาม ว15 ต้องทำอย่างไร คลิกที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles