22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

แผนการสอน ปฐมวัย active learning แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย แบบ active learning 3 ระดับ

โฆษณา

แผนการสอน ปฐมวัย active learning แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย แบบ active learning 3 ระดับ

แผนการสอน ปฐมวัย active learning แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย แบบ active learning 3 ระดับ

แผนการสอน ปฐมวัย active learning แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย แบบ active learning 3 ระดับ
แผนการสอนปฐมวัย active learning แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย แบบ active learning 3 ระดับ

โฆษณา

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning หรือ การสอนแบบเชิงรุก ระดับปฐมวัย แบบ active learning 3 ระดับ
1. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
2. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
5. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด
7. ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
8. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน
9. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
10. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

แผนการสอน ปฐมวัย active learning แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย แบบ active learning 3 ระดับ
แผนการสอนปฐมวัย active learning แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย แบบ active learning 3 ระดับ

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย อนุบาล 1 แบบ active learning คลิกที่นี่

โฆษณา

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย อนุบาล 2 แบบ active learning คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย อนุบาล 3 แบบ active learning คลิกที่นี่

ครูดีดอทคอม ขอบคุณเนื้อหาจาก พ.ว.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม  ข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปี 65 พร้อมเฉลย o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2565 ข้อสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles