19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

แผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ป.1 – 6 ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ active learning คณิตศาสตร์ ได้ที่นี่

โฆษณา

แผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ป.1 – 6 ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ active learning คณิตศาสตร์ ได้ที่นี่

แผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ป.1 – 6 ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ active learning คณิตศาสตร์ ได้ที่นี่

แผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ป.1 - 6 ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ได้ที่นี่
แผนการ สอน active learning คณิตศาสตร์ ป.1 – 6 ดาวน์โหลดแผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ได้ที่นี่

โฆษณา

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning หรือ การสอนแบบเชิงรุก วิชาคณิตศาสตร์
1. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
2. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
5. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด
7. ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
8. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน
9. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
10. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

โฆษณา

ขอบคุณเนื้อหาจาก พ.ว.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ข้อสอบโอเน็ต 2566 พร้อมเฉลย มาแล้ว ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles