6.4 C
New York
วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024

Buy now

รวมไว้ที่นี่ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตัวอย่าง แผน active learning ป.1 – ป.6

โฆษณา

รวมไว้ที่นี่ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตัวอย่าง แผน active learning ป.1 – ป.6

รวมไว้ที่นี่ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตัวอย่าง แผน active learning ป.1 – ป.6 แผนการสอนตามแนวคิด การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำกรณีศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมที่นำมาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการ คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสาร นำเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม บทบาทของผู้เรียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนกับ ผู้เรียนด้วยกันด้วย ผู้สอนบทบาทความรู้แก่ผู้เรียนในลักษณะการบรรยายลง และเพิ่มบทบาท ความกระตือรือร้นที่จะทําการต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นให้ผู้เรียน

รวมไว้ที่นี่ แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตัวอย่าง แผน active learning ป.1 - ป.6
รวมไว้ที่นี่แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตัวอย่าง แผน active learning ป.1 – ป.6

โฆษณา

ลักษณะของการเรียนแบบ Active Learning
1. เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
4. เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่า
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
6. ความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผู้เรียน
7. ผู้สอนเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง

ตัวอย่างวิธีการสอนที่เน้นการเรียนแบบ Active Learning
1. แบบระดมสมอง (Brainstorming)
2. แบบเน้นปัญหา/โครงงาน/กรณีศึกษา (Problem/Project-based Learning/Case Study)
3. แบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)
4. แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think – Pair – Share)
5. แบบสะท้อนความคิด (Student’s Reflection)
6. แบบตั้งคำถาม (Questioning-based Learning)
7. แบบใช้เกม (Games-based Learning

โฆษณา

ครูดีดอทคอม ขอเสนอ ตัวอย่าง แผน active learning ป.1 – ป.6 แผนการสอนตามแนวคิด การเรียนการสอนแบบ Active Learning รวมไว้ที่นี่แผนการสอน active learning วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก ศึกษาภัณฑ์พานิชย์

เรื่องราวที่น่านใจเพิ่มเติม แผนการสอน active learning คณิตศาสตร์ ป.1 – 6 ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ active learning คณิตศาสตร์ ได้ที่นี่

แผนการสอนภาษาไทย 2566 รวมแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 – ป.6 ไฟล์ Doc Word (แก้ไขได้) ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles