22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ นโยบายปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อบังคับคุรุสภาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่

โฆษณา

ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ นโยบายปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อบังคับคุรุสภาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่

ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ นโยบายปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อบังคับคุรุสภาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่

การขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ นโยบายปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อบังคับคุรุสภาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่
ใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ นโยบายปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ข้อบังคับคุรุสภาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่

โฆษณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อยู่ระหว่างดำเนินการออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. …. ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ซึ่งเมื่อข้อบังคับคุรุสภาดังกล่าวได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว จะมีผลบังคับเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแนวใหม่ ที่แบ่งระดับของใบอนุญาตออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น” ซึ่งเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับฯ และผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชั้นสูง” ซึ่งเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาออกให้แก่ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น และผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด หรือมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ก่อนวันที่ข้อบังคับฯ มีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้ จะมีการออก “ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู” ซึ่งเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ออกให้แก่ผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา แต่ยังไม่มีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด โดย “ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู” สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมได้ ทั้งนี้ ผู้ถือใบอนุญาตดังกล่าว จะต้องประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเช่นเดียวกับผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น และชั้นสูง ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูตามข้อบังคับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566

สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ที่เชื่อมโยงกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับใหม่นี้ จะมีการปรับลดวิชาที่จะทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ จากเดิมที่มีการทดสอบ 4 วิชา คงเหลือ 2 วิชา ได้แก่ (1) วิชาครู (PCK และทักษะทางวิชาชีพ) และ (2) วิชาเอก ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การประถมศึกษา และวิชาเฉพาะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดวิชาเอกในกลุ่มวิชาเฉพาะฯ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว จากนั้น จะต้องจัดทำผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) ของวิชาครู และวิชาเอกต่าง ๆ เพื่อประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการทดสอบฯ ในรายวิชาใหม่ดังกล่าว

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรืออยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2564 ทั้งที่ยังไม่เคยเข้ารับการทดสอบฯ หรือเคยเข้ารับการทดสอบฯ แต่มีผลคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ในครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมีแผนดำเนินการจัดการทดสอบฯ ในเดือนธันวาคม 2565 ได้ ทั้งนี้ การทดสอบฯ ในครั้งที่ 2 ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนำเสนอแผนดำเนินการ และกำหนดการทดสอบฯ ต่อคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนตุลาคม 2565 นี้

โฆษณา

การทดสอบฯ จะยังคงจัดสอบ จำนวน 4 วิชา ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ได้แก่ 1) วิชาชีพครู 2) วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ 4) วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตามผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) ฉบับเดิมที่ใช้ในการจัดสอบครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเป็นการทดสอบฯ ครั้งสุดท้ายของหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบฯ ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และเมื่อผู้เข้ารับการทดสอบฯ มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ครบ 4 วิชา จะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในรูปแบบปัจจุบัน หรือ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น” เมื่อข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. …. มีผลใช้บังคับเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การขอใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ขั้นตอนการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง)

พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ทำอย่างไร 4 ขั้นตอน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service   (สำหรับท่านที่อนุมัติแล้ว)

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ วิธีการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles