19.6 C
New York
วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Buy now

dmc 2565 รอบที่ 2 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปิดระบบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565

โฆษณา

dmc 2565 รอบที่ 2 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC65) ภาคเรียนที่ 2 ปิดระบบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565

dmc 2565 รอบที่ 2 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC65) ภาคเรียนที่ 2 ปิดระบบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565 สวัสดีค่ะวันนี้เว็บไซต์ครูดีดอทคอมมีข้อมูลเกี่ยวกับ dmc2565 รอบที่ 2 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC65) มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

dmc 2565 รอบที่ 2 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปิดระบบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565
dmc2565 รอบที่ 2 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปิดระบบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565

โฆษณา

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC65) ภาคเรียนที่ 2 ยืนยัน ระบบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้
1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน)
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

dmc 2565 รอบที่ 2 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปิดระบบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565
dmc2565 รอบที่ 2 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปิดระบบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565

ความสำคัญของระบบ DMC เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป)

WEBSITE DMC65 >>>https://portal.bopp-obec.info/obec65/<<<

dmc 2565 รอบที่ 2 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปิดระบบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565
dmc2565 รอบที่ 2 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปิดระบบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ระบบdmc65 คลิกที่นี่

โฆษณา

ปฏิทินจัดทำข้อมูล DMC65 คลิกที่นี่

เรื่องน่าอ่าน >>ข้อสอบโอเน็ต ม.6 ปี 65 พร้อมเฉลย o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2565 ข้อสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย

Test Blueprint การสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)

 

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles