22.1 C
New York
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024

Buy now

test blueprint ใบประกอบวิชาชีพครู ล่าสุด 2566 คุรุสภาเผยแพร่ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาครู พ.ศ. 2566

โฆษณา

test blueprint ใบประกอบวิชาชีพครู ล่าสุด 2566 คุรุสภาเผยแพร่ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาครู พ.ศ. 2566

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการจัดทำผังการสร้างแบบทดสอบ test blueprint ใบประกอบวิชาชีพครู ล่าสุด 2566 ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาครู พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะเข้ารับการทดสอบได้ทราบและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในปี 2566 นั้น

test blueprint ใบประกอบวิชาชีพครู ล่าสุด 2566 คุรุสภาเผยแพร่ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาครู พ.ศ. 2566
test blueprint ใบประกอบวิชาชีพครูล่าสุด 2566 คุรุสภาเผยแพร่ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาครู พ.ศ. 2566

โฆษณา

ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาครู พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะเข้ารับการทดสอบได้ทราบและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในปี 2566 องค์ประกอบสำคัญของผังการสร้างแบบทดสอบวิชาครู คือ กรอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 โดยเน้นรูปแบบการประเมินสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ (Competency – Based and Outcome Based Assessment) มีการประยุกต์แนวคิด Revised Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives : Cognitive ผสานเข้ากับแนวคิด The Structure of Observed Learning Outcome Taxonomy: SOLO Taxonomy เพื่อดำเนินการผ่านการสอบที่เป็นแบบวัดสถานการณ์ (Situation Based Testing) ซึ่งเป็นข้อสอบเชิงบูรณาการความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่เป็นองค์รวมที่แสดงออกของถึงสมรรถนะตามวิชาชีพครูตามขอบเขตการปฏิบัติงานครู โดยมีฐานจากแนวคิดหลักการตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
5) การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

โฆษณา

test blueprint ใบประกอบวิชาชีพครู ล่าสุด 2566 คุรุสภาเผยแพร่ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาครู พ.ศ. 2566
test blueprint ใบประกอบวิชาชีพครูล่าสุด 2566 คุรุสภาเผยแพร่ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาครู พ.ศ. 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เช็ควิธีการ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ การต่อใบประกอบครูชั้นต้น ชั้นสูง ออนไลน์ ทำอย่างไร ใบประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้น ชั้นสูง คืออะไร หาคำตอบที่นี่

พิมพ์ใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ วิธี การพิมพ์สำเนา ใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ ผ่าน ระบบ KSP Self-Service

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles