23.4 C
New York
วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Buy now

ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม

โฆษณา

ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม

ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม

ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม

โฆษณา

ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม และการเขียนให้ตรงตามเกณฑ์ สอบนักธรรมชั้นตรี แนวตรวจกระทู้ธรรม สำหรับกรรมการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
1.แต่งได้ตามกำหนด
2.อ้างกระทู้ได้ตามกฎ
3.เชื่อมกระทู้ได้ดี
4.อธิบายความสมกับกระทู้ที่ได้ตั้งไว้
5.ใช้สำนวนสุภาพเรียบร้อย
6.ใช้ตัวสะกดการันต์ถูกเป็นส่วนมาก
7.สะอาดไม่เปรอะเปื้อน
แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย 1 ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ 2 หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป หลักการเขียนกระทู้ธรรม มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คือสุภาษิตบทตั้งเป็นสุภาษิตที่สนามหลวงกำหนดมา ให้เขียนกึ่งหน้ากระดาษตามภาพ
ขั้นตอนที่ 2 การเขียนอารัมภบทคือ ณ บัดนี้.. ให้ขึ้นบรรทัดใหม่และย่อหน้าแล้วให้เขียนคำเต็มๆ ว่า
ณ บัดนี้จะได้อธิบายขยายความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้อต้น พอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การเริ่มเขียนอธิบายสุภาษิตบทตั้งที่สนามหลวงกำหนดเป็นโจทย์มาให้ อธิบายประมาณ 7-10 บรรทัด (เว้นบรรทัด) พออธิบายได้ใจความตามบรรทัดที่กำหนดไว้แล้ว ให้เขียนคำว่า
สมดังสุภาษิตที่มาใน……ว่า (ต่อท้าย ตรงจุด…นั้นให้เขียนบอกที่มาของสุภาษิเชื่อม)
ขั้นตอนที่ 4 การเขียนสุภาษิตเชื่อม เป็นสุภาษิตที่เราท่องไว้ เป็นสุภาษิตที่นำมาเชื่อมความกับสุภาษิตตั้ง เวลาเขียนต้องอยู่กึ่งกลางและตรงกับสุภาษิตบทตั้ง
ขั้นตอนที่ 5 การเขียนอธิบายสุภาษิตเชื่อมที่และเช่นเดียวกันต้องให้ได้ประมาณ7-10 บรรทัด
ขั้นตอนที่ 6 การเขียนสรุป ให้ย่อหน้าขึ้นบรรทัดใหม่ เขียนคำว่า สรุปความว่า… การสรุปความนั้น ควรสรุปประมาณ 5-6 บรรทัด เมื่อเขียนสรุปเสร็จแล้วให้เขียนคำว่า สมดังพุทธสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้อต้นนั้นว่า จากนั้นสุภาษิตบทตั้งมาปิดตามขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 7 ให้นำสุภาษิตบทตั้งมาปิดอีกทีตามโครงสร้างด้านบน
ขั้นตอนที่ 8 เป็นการเขียนคำปิดสุภาษิตบทตั้งอีก คือให้เขียนคำว่า มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ โดยไม่ต้องย่อหน้า นี้คือจบขั้นตอนการเขียนกระทู้ธรรมตรี

กระดาษคำตอบวิชากระทู้ธรรม ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่างการเขียนกระทู้ธรรมชั้นตรี คลิกที่นี่

ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี คลิที่นี่

หนังสือเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่

โฆษณา

ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่าง กระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี สำหรับนักเรียน ธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม พร้อม แบบฟอร์มการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม

กระดาษคำตอบวิชากระทู้ธรรม ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่างการเขียนกระทู้ธรรมชั้นตรี คลิกที่นี่

ตัวอย่างกระทู้ธรรมชั้นตรี คลิที่นี่

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ข้อสอบธรรมศึกษา พร้อมเฉลย ชั้นตรี โท เอก 2564 ปัญหาและเฉลย วิชาธรรม วิชาพุทธ วิชาวินัย ปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles