18.8 C
New York
วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024

Buy now

ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่

โฆษณา

ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่

ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่

ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่

โฆษณา

เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่ ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน เช่น สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ เป็นต้น ในอัตราดังนี้

ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 290 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 145 บาท/คน

ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับประถมศึกษา 440 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 220 บาท/คน

ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 520 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 520 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ ปวช.1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 520 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุน 2567 ได้ที่นี่

เช็คที่นี่ ค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เบิกค่าชุดนักเรียน 2567 ได้เท่าไหร่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2567

ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าอุปกรณ์ การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าอุปกรณ์ การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าอุปกรณ์การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าอุปกรณ์ การเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าอุปกรณ์การเรียน ล่าสุดที่นี่

ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณค่าหนังสือเรียน งบประมาณค่าหนังสือเรียน ใช้สำหรับเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับ ก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้

มูลค่าหนังสือต่อชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่าหนังสือเรียนก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 656 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 650 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 653 บาท/คน/ปี

โฆษณา

ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 707 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 846 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – 859 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 808 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 921 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 996 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 1,384 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 1,326 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – 1,164 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 2,000 บาท/คน/ปี

เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป เงินอุดหนุนรายหัว จัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้

1) ระดับก่อนประถมศึกษา 1,836 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 918 บาท/คน

2) ระดับประถมศึกษา 2,052 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 1,026 บาท/คน

3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,740 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 1,890 บาท/คน/ปี

4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,104 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 2,052 บาท/คน

ตัวอย่าง หลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน แบบฟอร์มการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ไฟล์ word แก้ไขได้

เช็คที่นี่ การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 2566 โดย กระทรวงการคลัง ต้องทำอย่างไร เบิกได้เท่าไหร่ ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเรื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สพฐ.

โฆษณา

Related Articles

Latest Articles